Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT được Bộ giáo dục đào tạo ban hành về Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.