Phụ lục Thông tư 06 2023 BYT về đấu thầu

Cảm ơn bạn đã tải Phụ lục Thông tư 06 2023 BYT về đấu thầu

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bộ y tế mới ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT. Sau đây là nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 06 2023 BYT về đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.