Hướng dẫn 17-HD/VPTW

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
407 KB 07/06/2021 5:54:09 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hướng dẫn 17-HD/VPTW năm 2016 về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 16/12/2016. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Hướng dẫn 17-HD/VPTW