Sổ quản lý cấp bán hóa đơn lẻ

Quy trình Quản lý hóa đơn

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Sổ quản lý cấp bán hóa đơn lẻ được ban hành kèm theo Quyết định 829/QĐ-TCT về quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Sổ nêu rõ thông tin: Người bán hàng, người mua hàng, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn....

Nội dung của sổ quản lý cấp bán hóa đơn lẻ

CỤC THUẾ………………
CHI CỤC THUẾ:……….
-------

Mẫu sổ: ST13/AC

SỔ QUẢN LÝ CẤP, BÁN HÓA ĐƠN LẺ

Từ ngày..... tháng... đến ngày.... tháng..... năm...

Ngày/
thá
ng
/nă
m
Văn
bản (Đơ
n)
đề
ng
hị

Người
bán
hàng

Người
mua hàng

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Trạ
ng thái: xóa b

Ng
ày cấp, bán hóa đơn

Tên hà
ng hóa, dịch vụ

Doa
nh thu

Tổng số thuế đã nộp

Trạng thái Web tra cứu hóa đơn (Đã gửi thành công; chưa gửi; đã gi nhưng lỗi truyền nhận)

Tên

Địa chỉ

Mã số thu
ế

Tên

Địa chỉ

Mã số thu
ế

Thu
ế GT
GT

Thu
ế TN
CN

Thu
ế TN
DN

Thuế TT
ĐB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I- Tại Văn phòng Cục Thuế

…………

Cộng

x

x

x

x

x

II- Tại Văn phòng Chi cục Thuế

………..

Cộng

x

x

x

x

x

III- Tại Đội Thuế

…………

Cng

x

x

x

x

x

Tng cộng (I+II
+II)

x

x

x

x

x

Ghi chú: trường hợp Chi cục Thuế giao nhiệm vụ cấp/bán hóa đơn lẻ cho Đi thuế thì bổ sung Đội trưởng Đội thuế ký xác nhn vào Sổ ST13/AC.


BỘ PHẬN ẤN CHỈ CỤC THUẾ
/CHI CỤC THUẾ/ĐỘI THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KQ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)


BỘ PHẬN KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày....tháng...năm....
LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ/
CHI CỤC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Sổ quản lý cấp bán hóa đơn lẻ

Sổ quản lý cấp bán hóa đơn lẻ

Đánh giá bài viết
2 795
0 Bình luận
Sắp xếp theo