Phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Đơn xin học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong bài viết này. Giáo viên điền thông tin chính xác vào tờ khai và nộp cùng hồ sơ xin học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Kính gửi: Trường Đại học ………………

Tôi tên (viết bằng chữ in hoa):...................................................................................................

Giới tính:……………..- Dân tộc:…………..- Tôn giáo:...........................................................

Ngày sinh:………………- Nơi sinh:……………… (ghi đúng theo giấy khai sinh)

Số CMND: :……...…………- Ngày cấp:………………..Nơi cấp:..........................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................

Đơn vị công tác:………………………………………Huyện…………………Tỉnh...............

Chức vụ:…………………………………….Mã ngạch:...........................................................

Chức danh nghề nghiệp hiện nay:..............................................................................................

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................................................................................

E-mail:........................................................................................................................................

Tôi xin đăng ký vào học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp(giáo viên, giảng viên):…………............................

Bậc học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học):…………..…………….
hạng (I, II, III, IV)………………………do Trường Đại học ……………. tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ quy định của Trường. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan công tác

(Ký tên và đóng dấu)

…………, ngày … tháng … năm 20…

(Ký, ghi họ tên)

Đánh giá bài viết
1 5.292
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo