5 Mẫu thông báo đòi nợ 2024 mới nhất

Xử lý nợ là một trong những vấn đề khiến các cá nhân, doanh nghiệp đau đầu nhất. Đa số các cá nhân, doanh nghiệp đều muốn thu hồi được nợ về sớm, nhưng lại sợ làm mất lòng khách hàng. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ Mẫu thông báo đòi nợ 2024 để mọi người có thể thông báo nợ đến người nợ một cách tinh tế nhất.

Không chỉ trong doanh nghiệp, trường hợp bạn có nhà cho thuê, nhưng người thuê nhà không trả tiền thuê nhà cho bạn, thì bạn có thể gửi đến người thuê nhà mẫu thông báo đòi nợ để báo cho người thuê nhà biết. Mẫu Thông báo đòi nợ rất Hoatieu chia sẻ dưới đây rất đầy đủ thông tin chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu thông báo đòi nợ tiền thuê nhà tại đây.

1. Mẫu thông báo nợ là gì?

Việc nợ đọng giữa các tổ chức, cá nhân diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Vì vậy các cá nhân, doanh nghiệp khi đòi nợ không thể thiếu Mẫu thông báo nợ gửi tới đối tác, khách hàng để nắm được các khoản nợ và thời gian cần phải thanh toán. Dưới đây là các mẫu thông báo đòi nợ dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Các bạn có thể tải về rất tiện lợi chỉnh sửa và sử dụng cho công việc của mình một cách chính xác, nhanh chóng.

2. Giấy yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất

Giấy yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất
Giấy yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
——————

….., ngày …. tháng …. năm

GIẤY YÊU CẦU THANH TOÁN CÔNG NỢ
(V/v đề nghị thanh toán công nợ)

Kính gửi: Công Ty ……

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……. ngày ……, Phụ lục hợp đồng: …. ngày ….. giữa Công ty . ………. và Công ….

- Căn cứ Biên bản …

- Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày: ….

-Căn cứ …

Công Ty … chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác tốt đẹp của Quý Công Ty trong thời gian qua.

Thực hiện hợp đồng kinh tế số: ……. ngày …., được ký giữa Công ty ……….. và Công Ty . …… về việc: …….Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Theo thanh lý và nghiệm thu (…..) quý công ty đã thanh toán chậm ….ngày (… tháng … ngày) so với tiến độ quy định tại Hợp đồng này.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị Công ty….. thanh toán công nợ theo đúng quy định tại

Điều …

Hợp đồng kinh tế số: ……

Ký ngày ….. cụ thể:

Số tiền còn phải thanh toán là: ………đồng.

Bằng chữ: ……

Tên tài khoản: Công Ty…

Số tài khoản: …. Tại: Ngân hàng …….., chi nhánh …

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan và có thông tin phản hồi lại cho chúng tôi về việc thanh toán số tiền trên.

Trân trọng!

CÔNG TY……………

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán nợ 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ
(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà …………

CMND/CCCD số: ….. do Công an tỉnh/thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;

Hộ khẩu thường trú tại đăng ký tại: Số …,đường …….., tỉnh/TP ……………

Thực hiện theo hợp đồng ……… ngày …./…./20…. ký giữa Ông/bà …… (bên A) và tôi (bên B), bên B đã đảm bảo thực hiện đúng theo thỏa thuận hai bên. Và trước đó, hai bên cũng đã xác nhận về việc thực hiện vào ngày…..

Dựa theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều ……….) thì bên A phải thanh toán tiền cho bên B bằng tiền mặt hoặc theo hình thức chuyển khoản với số tiền là…… Thời gian hoàn thành thanh toán là …….. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên A là ông ….. vẫn không thanh toán đúng theo như thỏa thuận của hợp đồng được nêu ở trên.

Vì vậy tôi kính đề nghị ông … (bên A) thanh toán đúng số tiền theo quy định của hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu bên A …. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng. Tôi (bên B) sẽ dựa vào pháp luật để buộc Ông….phải thực hiện đúng nghĩa vụ.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông!

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ký xác nhận

4. Giấy thông báo công nợ cho khách hàng

CÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Số:…./….-…….

….., ngày…. tháng ……..năm……….

THÔNG BÁO
Về công nợ kỳ ……năm…..

Kính gửi: – Công ty Y

Công ty X thông báo cho Công ty Y được biết về công nợ kỳ … năm….. kèm văn bản chi tiết sau đây:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

(Kỳ…. năm…..)

NgàySố chứng từNội dung diễn giảiSố tiềnSố dưGhi chú hạn nợ

Công ty X trân trọng thông báo để Công ty Y được biết và thực hiện việc thanh toán công nợ kỳ… năm…. đúng hạn./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu:………….

TM CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Giấy thông báo nhắc nợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—– oOo —–

….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…

THÔNG BÁO NHẮC NỢ
(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà …………

CMND/CCCD số: ….. do Công an tỉnh/thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …,đường …….., tỉnh/TP ……………

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./20…. ký giữa Ông …… và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày.....

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ….. vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông … thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông…. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ký xác nhận

6. Mẫu thông báo đòi nợ doanh nghiệp ngắn nhất

Mẫu thông báo đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi: ……

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty……………………………………………………………

Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng………..Chi nhánh………………………….

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và đóng dấu)

7. Nội dung chính trong giấy thông báo công nợ/đòi nợ/nhắc nợ

Như các bạn có thể thấy ở trên, có rất nhiều giấy thông báo đòi nợ với tên gọi và cách viết khác nhau, nhưng tựu chung lại thì trong giấy thông báo đòi nợ cần có những nội dung chính như sau:

  • Ngày tháng năm chi tiết cho từng khoản nợ.
  • Số hoá đơn chi tiết cho từng khoản nợ.
  • Sô tiền chi tiết cho từng khoản nợ.
  • Tổng cộng số tiền khách hàng phải thanh toán cho mình.
  • Hình thức thanh toán.
  • Ngày cuối cùng phải thanh toán.
  • Tỷ lệ phạt chậm trả (nếu cần).
  • Xác nhận của 2 bên.

Văn bản này không phải là mệnh lệnh nên không sử dụng từ ngữ mang tính quyền uy mà phải sử dụng từ ngữ tế nhị, nhẹ nhàng, nhưng cũng phải trang trọng.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu thông báo đòi nợ dành cho cá nhân, doanh nghiệp, thông báo nhắc nợ tiền nhà, thông báo khách hàng thanh toán tiền nợ.... Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 11.500
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo