Mẫu số 50/QĐ-PTHA: Quyết định giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu quyết định về việc giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu quyết định về việc giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản. Mẫu quyết định nêu rõ tài sản được giải tỏa cưỡng chế... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản như sau:

Mẫu số 50/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .........../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải tỏa việc cưỡng chế khai thác đối với tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự …………..;

Căn cứ Bản án, Quyết định số …………… ngày …… tháng ……. năm ……….. của Tòa án ……. ………………. (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định thi hành án số ………………………. ngày …… tháng ….. năm….. của Trưởng phòng Thi hành án …………………………………………………………..;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế khai thác tài sản số ………………… ngày ….. tháng ….. năm ………. của Chấp hành viên Phòng Thi hành án ………………………;

Căn cứ Quyết định về việc chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản số …………... ngày ….. tháng.... năm …………. của Chấp hành viên Phòng Thi hành án ………………….;

Xét kết quả thi hành án của ................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải tỏa việc cưỡng chế khai thác đối với tài sản: ...................

của ……………………………………….. địa chỉ: ..................................

Trả lại tài sản cho .................................................................................

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2;
- Cục THA/BQP;
- Viện KSQS…...;
- UBND xã, phường…………;
- Lưu: VT, HS, THA; ....

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu quyết định về việc giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu quyết định về việc giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Đánh giá bài viết
1 61
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo