Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì? Mẫu bản khai thành tích gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì?

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là mẫu bản khai được lập ra để khai về thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin người kê khai...

2. Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Ảnh màu
4 x 6
(đóng dấu giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên (khai sinh):..................................................... Giới tính:............................

2. Tên thường gọi hoặc nghệ danh, bí danh:...................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................…................

4. Số Chứng minh nhân dân:....................... Ngày cấp.......................... Nơi cấp:............

5. Dân tộc:....................................................................................................…...….........

6. Nguyên quán:...................................................................................................….......

7. Hộ khẩu thường trú:........................................................................................…........

8. Đơn vị công tác:..............................................................................................…........

9. Chức vụ hiện nay:............................................................................................…........

10. Trình độ đào tạo:......................... chuyên ngành:......................................................

11. Chức danh nghệ thuật làm lâu nhất (từ 20 năm trở lên; nghệ thuật Xiếc, Múa từ 15 năm trở lên) đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (yêu cầu ghi cụ thể chức danh đề nghị xét tặng danh hiệu).........................

12. Năm tham gia công tác:...........................................................................................

13. Năm tham gia hoạt động nghệ thuật:.......................................................................

14. Năm được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”:..................................................

15. Điện thoại nhà riêng:.....................Điện thoại di động:...........................................

địa chỉ e-mail:................................................................................................................

16. Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kê khai về quá trình công tác (chức vụ, nơi công tác) và thời gian trực tiếp làm nghệ thuật (các chức danh nghệ thuật trong từng giai đoạn) đặc biệt là thời gian từ sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đến nay:

Thời gian

(Từ tháng, năm... đến tháng, năm...)

Cơ quan công tác

Nghề nghiệp, chức danh nghệ thuật, chức vụ

...

III. KHEN THƯỞNG

Kê khai thành tích khen thưởng từ sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đến thời điểm nộp hồ sơ

1. Khen thưởng chung (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Năm

Hình thức khen thưởng

Cơ quan quyết định khen thưởng

...

2. Khen thưởng về nghệ thuật (Nêu tên giải thưởng chính thức tại các Liên hoan nghệ thuật, Hội diễn nghệ thuật; tên tác phẩm được giải thưởng; chức danh của cá nhân tham gia vở diễn, chương trình nghệ thuật và bộ phim được giải thưởng)

Năm

Tên Giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm (đối với tác phẩm nghệ thuật tập thể)

...

IV. KỶ LUẬT (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(đối với nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật)
(Ký tên, đóng dấu)

(địa danh), ngày..... tháng..... năm....
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND phường (xã) nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú
(đối với nghệ sĩ tự do hoặc nghệ sĩ đã nghỉ hưu)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 196
0 Bình luận
Sắp xếp theo