Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo là gì? Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo là gì?

Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển bài phản ánh trên báo. Mẫu nêu rõ nội dung phản ánh... Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

….…….(1)

….………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:…./PC-(…3)

………(4), ngày…tháng…năm…

PHIẾU CHUYỂN
Bài phản ánh trên báo

Kính gửi: ………………………………………..(5)

Ngày…../…../….., (6)………………….có đăng bài…………………........(7)

phản ánh vụ việc……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….(8)

Sau khi xem xét nội dung bài viết, căn cứ quy định của………………(9); …………………(2) chuyển bài báo trên đến ……………………………………(5) để xem xét, giải quyết và thông báo kết quả cho …………….(2) biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …..

……………………………(10)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Mẫu phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo