Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN: Quyết định chấm dứt giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chấm dứt giao quyền tạm giữ người. Mẫu quyết định nêu rõ lý do chấm dứt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định chấm dứt giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau:

Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN

................ (1)

................ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............/QĐ-CDGQTGN

.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 54 và Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ (4)............................quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (1).................................;

Tôi: ................................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ: ........................................................................................

Đơn vị:...........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Chấm dứt việc giao quyền cho Ông/Bà:..................................... Chức vụ:.............................. Đơn vị:.................................................. theo Quyết định giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số................................. ngày......../.........../..............

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. (5).........................................chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị ra Quyết định;

(3) Ghi rõ địa danh hành chính;

(4) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên của văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính;

(5) Ghi tên người đứng đầu bộ phận tổ chức/bộ phận văn phòng của đơn vị và Ghi họ tên người được giao quyền.

Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Đánh giá bài viết
1 109
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo