Mẫu quyết định thành lập Hội đồng xét hoàn thành thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022

Mẫu quyết định thành lập Hội đồng xét hoàn thành thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 được đề cập trong bài viết của Hoatieu.vn dưới đây. Mời bạn đọc tải về tham khảo nhé.

1. Quyết định Xét hoàn thành chương trình tiểu học là gì?

Mỗi một năm học, giáo viên được giao nhiệm vụ dạy học và các nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm học đó. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ được đánh giá và xếp loại vào cuối năm học đó. Quyết định thành lập Hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học là văn bản hành chính để công nhận việc hoàn thành nhiệm vụ chương trình tiểu học của giáo viên đó.

2. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng xét hoàn thành thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022

UBND HUYỆN ........
TRƯỜNG TIỂU HỌC..

Số: .......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày .... tháng .... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng xét hoàn thành thành chương trình tiểu học

Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ......

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/08/2014 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Tiểu học....;

Xét khả năng công tác, năng lực cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021. Gồm các ông (bà) có tên sau (danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học có nhiệm vụ xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022, theo đúng các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục.

Hội đồng bắt đầu làm việc từ 08 giờ 30 phút, ngày .../.../2022 đến hết ngày .../.../2022 (02 ngày) và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH

Hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số 42 /QĐ-THKĐ ngày 26/05/2021 của Hiệu trưởng Trường TH ...)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ giao

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Danh sách này có 10 người.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại mục Giáo dục - Đào tạo thuộc mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo