Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng 2024 file word

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin bên cho thuê đất, bên thuê đất, thửa đất cho thuê, những tài sản gắn liền với đất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu hợp đồng mượn đất làm nhà xưởng, mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng file word/pdf tại bài viết sau của HoaTieu.vn.

1. Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***--------

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

Hôm nay, ngày ............ tháng ........ năm ......... tại ...............................................

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ ĐẤT (Gọi tắt là bên A):

Ông/Bà: .................................................................... Sinh ngày: ....../........./........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...................

Cấp ngày: ..../......../......... tại: ........................

Thường trú tại: .......................................................................................................

Điện thoại: .................................................. Fax: ..................................................

Email: .....................................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................

BÊN THUÊ ĐẤT (Gọi tắt là bên B):

Ông/Bà: .............................................................. Sinh ngày: ........../......../.............

CNND/CCCD/Hộ chiếu số: ..................................

Cấp ngày......./......./........tại .........................

Thường trú tại: .......................................................................................................

Đại diện cho (đối với tổ chức): ................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

Số điện thoại: .......................................... Fax: .......................................................

Email: .....................................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng với nội dung sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích đất: ..................... m2 thuộc chủ quyền của bên A tại ...........................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …… do …….......... cấp ngày …… tháng …… năm …

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………...........

1.2. Mục đích thuê đất: dùng để xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê đất là .................................................................. năm (bằng chữ: .......................)

Được tính từ ngày ......... tháng ......... năm ........ đến ngày ........ tháng .......... năm ..........

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê đất; Bên B được nhận lại toàn bộ vật liệu do mình mua sắm và xây dựng trên đất (những vật liệu này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3. GIÁ CẢ - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê đất là: ............................................VNĐ/m2(ha)/năm(tháng),

(bằng chữ: ..............................................................................đồng).

Bên B sẽ trả trước cho Bên A .................................................... năm (tháng) tiền thuê nhà là: .........................................VNĐ

(bằng chữ: ............................................................................. đồng)

Sau thời hạn .........................năm (tháng), tiền thuê đất sẽ được thanh toán ......................năm (tháng) một lần vào ngày ............................... mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Phương thức thanh toán: …………….....................................................................

Điều 4. NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

4.1. Nghĩa vụ bên A:

4.4.1. Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

4.1.2. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.3. Bên A bàn giao toàn bộ các tài sản trên đất (nếu có) thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.2. Nghĩa vụ của Bên B:

4.2.1. Sử dụng đất đúng mục đích thuê, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất, khi cần sửa chữa cải tạo đất theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê đất đúng thời hạn và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này cho Bên A.

4.2.3. Có trách nhiệm về tài sản trên đất của bên A (nếu có)

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất của Bên A theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4.2.5 Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

Điều 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân ......................................................................

Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Điều 6: CAM KẾT CHUNG

6.1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng.

6.2. Bên A và Bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Nghĩa vụ của Bên A là quyền của bên B và ngược lại.

6.3. Trường hợp một trong hai Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì Bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

6.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

......................., ngày...... tháng....... năm........

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng file word số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***--------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày............ tháng........ năm.........

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên A):

Chủ sở hữu:...............................................................

Sinh ngày:..................................................................

CMND số:.................................................................

Thường trú tại:...........................................................

Điện thoại:.............................. Fax:............................

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................

.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ... ngày ... /... / ... do ... cấp

Số tài khoản: ..............................................................

Họ và tên người đại diện:............................................

Chức vụ: .....................................................................

Sinh ngày:........../......../.............

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.........................

cấp ngày......./......./........tại .............................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................

Số điện thoại: ................................................

Email:.............................................................

Số fax: ...........................................................

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất .............................. m2 thuộc chủ quyền của bên A tại...............................

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là........ năm được tính từ ngày..... tháng..... năm.... đến ngày..... tháng..... năm...................... .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3. GIÁ CẢ - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là:............................................ đ/m2/tháng, (bằng chữ:.......................đồng)

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A...................... năm tiền thuê nhà là:......................... , (bằng chữ................ đồng)

Sau thời hạn.............. năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán............. tháng một lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 5. CAM KẾT CHUNG

Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Tỉnh/Thành Phố ........ Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

..................................... , ngày...... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (có thể là văn phòng công chứng khác do các bên thỏa thuận đúng theo quy định của pháp luật)

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

- Hợp đồng ……………………………………………. được giao kết giữa Bên A là .……………… và Bên B là ………..……….. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, .….trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .…………….. , quyển số .………… TP/CC- .………….

Công chứng viên

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hợp đồng mượn đất làm nhà xưởng số 3

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng như sau:

HỢP ĐỒNG SỐ: ……. CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ:…………………………………………….chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ………….....................................................

- Nghề nghiệp: …………………………………………........................................................

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………........................................................

2. Bên thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ...................................................................

- Nghề nghiệp: ………………………………………….........................................................

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………........................................................

Hoặc ông (bà): ………………………………………….........................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức): ……………………….......................................................

- Địa chỉ: ………………………………………………...........................................................

- Số điện thoại: ………………….. Fax: ……………….......................................................

Thửa đất cho thuê

- Diện tích đất cho thuê: …………………...……… m2

- Loại đất: ……………………………………...............................................................……

Hạng đất (nếu có)

- Thửa số: …………………………………………...............................................................

- Tờ bản đồ số: ……………………………………...............................................................

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………….........................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày …… tháng …… năm ……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

- Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. tháng …… năm …..

- Số tiền thuê đất (bằng số) là: ……… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..

(bằng chữ): …………………………………………............................................................…

- Thời điểm thanh toán: ……………………………..............................................................

- Phương thức thanh toán: …………………………............................................................

- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

- Cam kết khác: ………………………….................................................................…………

………………………………………………………..................................................................

………………………………………………………..................................................................

Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

BÊN THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

4. Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Khi soạn thảo hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, luật sư và tư vấn viên cần đảm bảo các nội dung và thông tin sau:

- Về thông tin của các bên tham gia hợp đồng: Điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh (theo thông tin của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân), số điện thoại, hộ khẩu thường trú, email,….

- Đối tượng hợp đồng: Xác định và ghi rõ ràng về diện tích đất thuê là bao nhiêu m2 và mục đích sử dụng đất khi thuê.

- Thời hạn của hợp đồng: Ghi rõ thời hạn thuê đất làm nhà xưởng là bao nhiêu năm và bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào, và đặt ra những trường hợp vi phạm thời hạn hợp đồng và chế tài xử lý khi vi phạm.

- Giá cả và phương thức thanh toán: Các bên thỏa thuận với nhau về giá cả và phương thức thanh và điền đầy đủ, chi tiết vào hợp đồng. Đối với giả cả, ghi rõ số tiền là bao nhiêu tiền/m2/tháng bằng số và bằng chữ. Đối với phương thức thanh toán thống nhất với nhau sẽ thanh toán khi nào, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán trực tiếp hay qua thẻ ngân hàng,…

- Quyền và nghĩa vụ của các bên: Các thông tin được ghi nhận tại phần này trong hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác lập quyền lợi, trách nhiệm của các bên khi giao kết và thực hiện hợp đồng. Thể hiện toàn bộ ý chí, nguyện vọng của các bên trong từng điều khoản. Vậy nên các bên cần ghi rõ quyền và nghĩa vụ của từng bên kể cả đó là chi tiết nhỏ nhất.

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và phương thức giải quyết: Nhằm tránh những trường hợp tranh chấp hợp đồng, các bên cần đưa ra những giả định cụ thể và thống nhất phương thức giải quyết.

5. Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng

1. Công ty cho thuê nhà xưởng có ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.

2. Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa hoặc có quyết định của UBND tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.

3. Nhà xưởng đã hoàn thành thủ tục xây dựng và có biên bản hoàn công có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những tư vấn của HoaTieu.vn về Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất kèm lưu ý khi soạn thảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
22 54.687
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo