Mẫu 04: Giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 2021

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị được xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo. Mẫu được ban hành theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo là gì?

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo là mẫu được lập ra để gửi lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã /phường/thị trấn đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CCCD, nơi ở thường trú....

2. Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

Mẫu số 04: Giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã /phường/thị trấn ……….

Họ và tên: …………………………………….. Giới tính: Nam □ , Nữ □

Sinh ngày …………………. tháng ……………. năm ……………. , Dân tộc: …………

Số CCCD/CMND: …………………………………. Ngày cấp: ……….. ./ …….. . / ……………

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú :……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

Là hộ nghèo □, hộ cận nghèo □ từ năm ………………….. đến năm …………………………

Thông tin các thành viên của hộ:

Số TT

Họ và tên

Giới tính ( 1 : Nam; 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm sinh

Quan hệ với chủ hộ (Ch hộ/ Vợ/ chồng / bố /mẹ/con...)

Tình trạng (Có việc làm / Không có việc làm / Đang đi học)

01

02

03

...

Lý do đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo: ………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

….., ngày.... tháng .... năm ....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
( Ký , ghi rõ họ và tên)

3. Trình tự công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

- Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý;

- Bước 2: UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Trên đây là Mẫu số 04: Giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 2021 theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.874
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo