Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh - Phụ lục IV-7

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh. Mẫu được được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

1. Giấy chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh - Phụ lục IV-7

Phụ lục IV-7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

(Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tt cả địa điểm kinh doanh)

Cấp ngày tháng năm…..

1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………

2. Thông tin về địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp1

- Tên địa điểm kinh doanh viết bằng Tiếng Việt: ……………………………………………

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………..

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ……………………………………………………..

Mã số địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………..

Ngày lập địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………….

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

3. Thông tin về đa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh2

- Tên địa điểm kinh doanh viết bằng Tiếng Việt: ………………………………………….

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ……………………………………………………….

Mã số địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………….

Ngày lập địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………..

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: …………………………………………………….

Tên chi nhánh chủ quản: ………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh chủ quản: ………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh chủ quản: ………………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

__________________

1,2 Liệt kê thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp/chi nhánh.

2. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

* Thành phần hồ sơ

Theo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo

- Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo