Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu đơn yêu cầu về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc được công nhận sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu đơn nêu rõ người yêu cầu, sáng kiến yêu cầu được công nhận... Mẫu này được ban hành kèm Thông tư 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định về điều lệ sáng kiến.

1. Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

- Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: (2)....................................

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): (3) ………………………………….……….........................................................

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: (4) ………………………………..........................................

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): .....

- Mô tả bản chất của sáng kiến (5)………………………… ………………………………….

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):……………………………………………....

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: …………………………………………......

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: (6) ……………………………………………………………………………

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): (7) ……………………………………………………………………………………....

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày ... tháng... năm ……….…

Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.

(2) Tên của sáng kiến.

(3) Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

(4) Ghi một lĩnh vực cụ thể ví dụ như: Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường; Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải; Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế...)….

(5) Mô tả bản chất của sáng kiến cần phải nêu rõ: Mô tả ngắn gọn, đầy đrủ, rõ ràng các bước thực hiện cũng như điều kiện cần thiết để áp dụng, khả năng áp dụng của sáng kiến… Trong đó:

- Nội dung: Nếu cải tiến các giải pháp trước đó thì cần nêu rõ tình trạng, nội dung sau khi cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm gì. Có thể là bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp….

- Tính khả thi: Nêu rõ điều kiện để sử dụng sáng kiến và những lợi ích thực tế mà sáng kiến mang lại.

(6) Nêu rõ lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được nếu sang kiến được áp dụng.

(7) Cần phải so sánh về lợi ích thực tế, số lợi ích, số tiền có thể có được cũng như cách tính.

2. Trình tự xem xét và công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Một sáng kiến để được công nhận sẽ phải trải qua các bước xem xét về trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Đơn vị có thẩm quyền công nhận sáng kiến tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ để yêu cầu đơn vị có thẩm quyền công nhận sáng kiến cần:

– Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, cần phải sử dụng đúng mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định;

– Bản mô tả về nội dung cơ bản của sáng kiến đó;

– Chứng cứ, tài liệu áp dụng minh họa như các bản đánh giá, nhận xét về hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng có sáng kiến,…

Bước 2: Tiến hành công nhận sáng kiến tại đơn vị cơ sở

Sáng kiến sẽ được công nhận dựa trên những tiêu chí sau đây:

– Là sáng kiến có tính mới tại đơn vị cơ sở;

– Sáng kiến đó đã được áp dụng ở tại đơn vị cơ sở;

– Sáng kiến mang lại những lợi ích thiết thực nhất định.

Bước 3: Gửi đề xuất và báo cáo sáng kiến

Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành đề xuất và gửi báo cáo sáng kiến đối với những sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng ở các cấp dựa trên các chứng cứ chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra bên ngoài; các thuyết minh của tác giả, đồng tác giả về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.

Bước 4: Công nhận sáng kiến

Trên cơ sở xem xét sáng kiến thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định công nhận sáng kiến theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18.251
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo