Mẫu biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính

Biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính

Mẫu biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc giải quyết khiếu nại hành chính. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm làm việc, nội dung giải quyết... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính như sau:

……….(1)………..
……….(2)………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại ………..(3)...............;

Chúng tôi gồm:

1. Người có trách nhiệm xác minh: ……………………(4)..........................

2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh: ……(5).................

3. Nội dung làm việc: ………………………………………..(6).....................

4. Kết quả làm việc:…………………………………………(7)......................

5. Những nội dung khác có liên quan:…………………….(8)......................

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày (hoặc ngày .../.../...).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./.

Người làm việc với người
có trách nhiệm xác minh
………………(9)…………….

Người có trách nhiệm xác minh
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú

(1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

(2) Đoàn/Tổ xác minh được thành lập (nếu có).

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

(6) Các nội dung làm việc cụ thể.

(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

Biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính

Biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính

Đánh giá bài viết
1 1.772
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo