Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ

Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài

Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài. Mẫu biên bản nêu rõ thành phần tham gia khảo sát, nội dung khảo sát... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ........………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày...tháng....năm....

BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ

Hôm nay, ......ngày........tháng.......năm......... đại diện Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường

I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn đánh giá ngoài

- Ông (Bà):................................................... Trưởng đoàn

- Ông (Bà):....................................................Thư ký

2. Trường (trung tâm)

- Ông (Bà):.............. Hiệu trưởng (Giám đốc), Chủ tịch HĐTĐG

- Ông (Bà):.............. Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), Phó CT HĐTĐG

- Ông (Bà):.............. Thư ký HĐTĐG

- Ông (Bà): .....................................................................................................

- .....................................................................................................................

II. NỘI DUNG

1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

......................................................................................................................

2. Những yêu cầu cụ thể đối với trường

......................................................................................................................

3. Kế hoạch khảo sát chính thức

.....................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc hồi....giờ..... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản và 1 bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài

Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài

Đánh giá bài viết
1 3.367
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo