Mẫu biên bản họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung họp tổ thẩm định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

BIÊN BẢN HỌP TỔ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

A. Thông tin chung:

1. Tên dự án:

2. Tổ chức chủ trì:

Chủ nhiệm dự án:

3. Quyết định thành lập Tổ thẩm định:

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: .../...

Vắng mặt: ... người (ghi rõ họ tên thành viên vắng mặt)

6. Đại biểu tham dự:

B. Kết luận của Tổ thẩm định

1. Về nội dung chuyên môn:

1.1. Mục tiêu của dự án (ghi cụ thể)

1.2. Các nội dung nghiên cứu mới, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chính (ghi tên của từng nội dung, tiến độ và thời gian thực hiện)

1.3. Các hoạt động khác phục vụ nội dung nghiên cứu

a) Hội thảo khoa học (số lượng và quy mô, địa điểm tổ chức)

b) Thiết bị, máy móc (thiết bị, máy móc cần mua: tên, số lượng)

c) Hoạt động khác

1.4. Dạng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm (ghi cụ thể các sản phẩm chính)

1.5. Tiến độ và thời gian thực hiện: ... tháng

2. Về kinh phí thực hiện:

2.1. Tổng kinh phí thực hiện dự án: ... triệu đồng,

Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (nếu có): ... triệu đồng;

+ Kinh phí từ các nguồn khác: … triệu đồng (ghi cụ thể các nguồn)

2.2. Kiến nghị các nội dung dự toán cần chỉnh sửa:

2.3. Dự kiến nội dung chi từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (nếu có):

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Nội dung các khoản chi

Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ

Ghi chú

Kinh phí

Tỷ lệ

(so với tổng số)

1.

Thiết bị, máy móc

2.

Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo

3.

Kinh phí hỗ trợ công nghệ

4.

Chi phí lao động

5.

Nguyên vật liệu năng lượng

6.

Thuê thiết bị, nhà xưởng

7.

Chi khác

Tổng cộng

3. Các kết luận khác (nếu có):

Thư ký

(chữ ký, họ tên)

Tổ trưởng

(chữ ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Đánh giá bài viết
1 641
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo