Mẫu kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc năm 2024

Kế hoạch Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được Liên đoàn lao động địa phương lập ra nhằm lên các nội dung chuẩn bị thực hiện việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ. Cụ thể quy định và mẫu kế hoạch như thế nào mời bạn đọc đón đọc bài viết dưới đấy của Hoatieu.vn

1. Mẫu kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc năm 2024

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH..................

Số:........./KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày... tháng... năm...

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng năm 2023

Căn cứ Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Căn cứ 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Đoàn Chủ tịch tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng;

Căn cứ Kết luận số 02 /KL-ĐCT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng;

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định an sinh xã hội. Liên đoàn lao động tỉnh............ ban hành kế hoạch hỗ trợ cho ĐV& NLĐ hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn (bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng). Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn (đoàn viên), người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, phải nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của ĐV&NLĐ tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến SXKD.

3. Giúp ĐV&NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, tạo tâm lý an tâm, đồng hành, góp sức cùng với doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động; đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội.

3. Triển khai tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện; việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

4. Đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ĐV&NLĐ sớm nhận được hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ.

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023.

- Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Điều kiện hỗ trợ.

- Đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023; các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

- Đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ khi đủ 3 điều kiện sau:

+ Thứ nhất, bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

+ Thứ hai, thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP

+ Thứ ba, thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đoàn viên, NLĐ được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

Đoàn viên, NLĐ được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023).

Đoàn viên, NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách. Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Trường hợp đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, đã nộp hồ sơ cho các cấp Công đoàn sau ngày 31/3/2023 mà Công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

3. Hình thức và mức hỗ trợ

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Mức hỗ trợ:

+ Lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc, đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 1 triệu đồng/người; Người lao động không phải đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 700.000 đồng/người.

+ Trường hợp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đoàn viên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người; Người lao động được hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người.

+ Trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, công đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng/người; Người lao động được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

4. Kinh phí:

Từ nguồn kinh phí tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh................

5. Hồ sơ và trình tự thực hiện.

- Công đoàn cơ sở lập danh sách ĐV&NLĐ đủ điều kiện gửi đề nghị về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 31/01/2024.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2024.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Công đoàn cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch, tổ chức rà soát, thẩm định lập danh sách ĐV&NLĐ đủ điều kiện đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ để tổng hợp, xem xét quyết định cấp kinh phí hỗ trợ.

Yêu cầu các Công đoàn cơ sở nghiêm túc, khẩn trương triển khai, thực hiện; nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh đề nghị báo cáo về LĐLĐ tỉnh để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy

- Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Các CĐ cấp trên cơ sở

- Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH

(Đóng dấu, kỳ tên)

2. Mức hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc 2024

Ngày 25/8/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo đó, đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn. Cụ thể:

  • Lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc, đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 1 triệu đồng/người; Người lao động không phải đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 700.000 đồng/người.
  • Trường hợp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đoàn viên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người; Người lao động được hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người.
  • Trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, công đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng/người; Người lao động được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp chuyên sản xuất cho các nhãn hàng khác ở Âu - Mỹ vì không có đơn hàng, phải thu hẹp sản xuất, dẫn đến việc phải cho người lao động làm việc cầm chừng hoặc nghỉ việc. Chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn lao động sẽ là phương án hỗ trợ trước mắt giúp người lao động ổn định ổn định tâm lý và cuộc sống, tiếp tục tìm nguồn việc mới, góp phần vơi nhẹ gánh lo cho người lao động. Việc hỗ trợ cần đảm bảo nhanh chóng, lược bớt thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, minh bảnh trong thu chi, nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động, giảm thiểu gánh nặng về mặt an sinh.

Trước đó, Công đoàn đã có kế hoạch hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương dịp Tết nguyên đán Quý Mão Năm 2023.

3. Kế hoạch hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương dịp Tết nguyên đán Quý Mão Năm 2023

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP............CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN................., ngày ..... tháng ..... năm 20......

 KẾ HOẠCH
Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương dịp Tết nguyên đán Quý Mão Năm 2023

Những tháng cuối năm 2022, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, tình hình lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia, cùng với những diễn biến phức tạp của chính trị, kinh tế thế giới. Nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, dẫn đến người lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm, thu nhập giảm sút, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ), nhất là dịp Tết đến Xuân về, góp phần ổn định an sinh xã hội. Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cầu Giấy ban hành kế hoạch hỗ trợ cho ĐV& NLĐ gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc làm, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập dịp Tết Quý Mão-2023. Cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của ĐV&NLĐ tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến SXKD do tác động của dịch bệnh Covid-19 và tình hình chính trị, kinh tế thế giới.

2. Giúp ĐV&NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, tạo tâm lý an tâm, đồng hành, góp sức cùng với doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động; đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội.

- Việc hỗ trợ phải thực hiện khẩn trương, thiết thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; trên tinh thần linh hoạt, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ĐV&NLĐ sớm nhận được hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ.

- ĐV&NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp SXKD có tổ chức Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận quản lý hoặc doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng đã thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn.

2. Điều kiện hỗ trợ.

Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ cho ĐV&NLĐ có quan hệ lao động ký Hợp đồng lao động trước 01/10/2022, có đủ một trong những điều kiện sau:

a) ĐV&NLĐ đang bị tạm hoãn Hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ sau ngày 01/10/2022, do doanh nghiệp gặp khó khăn.

b) ĐV&NLĐ bị nợ lương ít nhất 03 tháng do doanh nghiệp khó khăn hoặc chủ bỏ trốn.

c) ĐV&NLĐ trong các doanh nghiệp gặp khó khăn, NSDLĐ và CĐCS không bố trí được tiền thưởng năm, thưởng Tết cho người lao động.

d). ĐV&NLĐ bị cắt giảm thời gian làm việc tiêu chuẩn, bị ngừng việc có thu nhập bình quân tháng 10 và tháng 11/2022 dưới mức lương tối thiểu vùng (Vùng I: 4.680.000 đồng; Vùng II: 4.160.000 đồng).

Lưu ý: ĐV&NLĐ đã được LĐLĐ thành phố và quận hỗ trợ Tết (bằng tiền) theo kế hoạch 60/KH-LĐLĐ ngày 27/10/2022 của LĐLĐ Thành phố, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch này dẫn này.

3. Hình thức và mức hỗ trợ

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản - Mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ đối tượng thuộc điểm a,b (Mục II.2): 1.000.000đ/trường hợp;

+ Hỗ trợ đối tượng thuộc điểm c,d (Mục II.2): 500.000đ/trường hợp;

4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tích lũy của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội được chuyển khoản về các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thực hiện.

5. Hồ sơ và trình tự thực hiện.

- CĐCS lập danh sách ĐV&NLĐ đủ điều kiện gửi đề nghị về CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 31/12/2022 (Theo mẫu 02).

Các hoạt động hỗ trợ đến với ĐV&NLĐ phải thực hiện xong trước ngày 16/01/2023 (25 Tháng chạp năm Nhâm dần).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Công đoàn cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch, tổ chức rà soát, thẩm định lập danh sách ĐV&NLĐ đủ điều kiện đề nghị LĐLĐ quận hỗ trợ, gửi về Liên đoàn Lao động quận (Theo mẫu đính kèm) để tổng hợp, xem xét quyết định cấp kinh phí hỗ trợ.

Yêu cầu các Công đoàn cơ sở nghiêm túc, khẩn trương triển khai, thực hiện; nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh đề nghị báo cáo về LĐLĐ quận (Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Chuyên viên LĐLĐ quận - SĐT 0393082009) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH

- Đoàn Chủ tịch TLĐ (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Ban QHLD TLD;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Thường trực LĐLĐ TP;
- Các CĐ cấp trên cơ sở;
- Lưu VP, CSPL&QHLĐ.

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc năm 2024. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo