Giấy ủy quyền nhận tro cốt

Giấy ủy quyền nhận tro cốt, Mẫu uỷ quyền nhận tro cốt liệt sĩ khi người thân không có mặt trực tiếp để nhận, mang tro cốt của người thân hoặc liệt sỹ phương xa về. Nội dung giấy ủy quyền cho người nhận tro cốt hộ được giới thiệu cụ thể dưới đây xin gửi các bạn tham khảo.

1. Giấy ủy quyền nhận tro cốt là gì?

Giấy ủy quyền nhận tro cốt là giấy ủy quyền của người thân vì nhiều lý do không thể trực tiếp đến nhận tro cốt mà phải ủy quyền cho người khác đến nhận thay.

Giấy ủy quyền này cần có sự xác nhận của Ủy ban để đảm bảo pháp lý và đúng quy định của pháp luật để có thể việc nhận tro cốt về với gia đình được thuận lợi.

Một số Mẫu giấy uỷ quyền thường gặp khác như là:

2. Mẫu giấy ủy quyền nhận tro cốt số 1

Mẫu giấy ủy quyền nhận tro cốt
Giấy ủy quyền người nhận tro cốt thay 2021

Nội dung cụ thể Giấy ủy quyền nhận tro cốt như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:..........................

Quốc tịch:....................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:..........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:..........................

Quốc tịch:.....................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tham khảo: Tôi là .........................., sinh năm ........, số CCCD ........................... Tôi là ...[nêu rõ quan hệ họ hàng với bộ tro cốt]........

Do bận việc gia đình nên làm giấy ủy quyền cho anh/chị .............................., sinh năm ..........., số CCCD ............................ thay mặt tôi trực tiếp đến .............................. ở địa chỉ ........................................để làm các thủ tục liên quan Nhận tro cốt của  ..............  đã được an táng/hỏa táng tại ........... ngày .../.../...và nhận các giấy tờ, đồ đạc đi kèm theo đúng quy định của Pháp luật.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện giúp đỡ.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Mẫu giấy ủy quyền nhận tro cốt liệt sĩ số 2

Giấy ủy quyền nhận tro cốt liệt sĩ
Giấy ủy quyền nhận tro cốt liệt sĩ mới

Mời các bạn tham khảo Mẫu uỷ quyền nhận tro cốt liệt sĩ

Mẫu UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ...

Chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/CCCD/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

2

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………

Trú quán: ..................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ………………………..

Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….

3. Nội dung ủy quyền (*):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: Nhận thay tro cốt, thi hài liệt sỹ, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

4. Quy trình hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

a) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
  • Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;
  • Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ;

Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ.

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn di chuyển hài cốt liệt sĩ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định

Bước 2: Nơi quản lý mộ liệt sĩ:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các giấy tờ theo quy định để giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ;

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

  • Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);
  • Lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ;
  • Lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.
  • Kiểm tra thủ tục, căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Bước 3: Nơi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ;

Xác nhận việc an táng mộ liệt sĩ do gia đình quản lý theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (mẫu số 15-MLS).

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mộ chuyển đến trong hồ sơ quản lý mộ liệt sĩ.

Bước 4: Phòng LĐTBXH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ căn cứ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc an táng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý thực hiện chi hỗ trợ theo quy cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Mời các bạn tham khảo các biểu mẫu Thủ tục hành chính khác tại mục Biểu mẫu của HoaTieu nhé.

Đánh giá bài viết
1 666
0 Bình luận
Sắp xếp theo