Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý - Mẫu số 02-TP-TGPL được áp dụng cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ tại tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc nộp trực tiếp cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung yêu cầu trợ giúp pháp lý... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý tại đây.

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Nội dung cơ bản của đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________

.........., ngày ..... tháng ..... năm .....

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: .....................(1)........................

Họ và tên: ......................................................................(2 hoặc 2a)....................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Giới tính: .................................

Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………................................................................................................................

CMND số: .....................................................Cấp ngày: ...................................Tại ..............................

Nghề nghiệp: ....................................................................... Dân tộc: ..................................................

Diện người được trợ giúp pháp lý: ........................................................................................................

Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý:............................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ghi chú: ..................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị ....(1).... xem xét trợ giúp pháp lý.

NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(2): Tên người được trợ giúp pháp lý

(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 2.866
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo