Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn mới nhất

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về việc hỗ trợ pháp lý dài hạn. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, mục đích của hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn tại đây.

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm 20...

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN

Bên A (Bên yêu cầu dịch vụ) CÔNG TY ...................

Do Ông/Bà:.................................Giám đốc Công ty làm đại diện

Địa chỉ: ..................................................................................................

Điện thoại: (04) ....................................................................................

Fax: (04) ..............................................................................................

Email: ...................................................................................................

Bên B (Bên thực hiện dịch vụ) CÔNG TY ..........................

Do Ông/Bà:.................................Giám đốc Công ty làm đại diện

Địa chỉ: ...............................................................................................

Điện thoại: (04) ...................................................................................

Fax: (04) ..............................................................................................

Email: ..................................................................................................

Cùng nhau thoả thuận ký kết Hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1 - Mục đích hợp đồng

1. Theo yêu cầu của Bên A, Bên B nhận tư vấn và trợ giúp pháp lý dài hạn cho Bên A với các công việc cụ thể sau:

1.1 Cung cấp văn bản pháp quy (Nghị định, quyết định, thông ty, quy chế) liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

1.2 Tư vấn cách hành xử của doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước (Với các Bộ, Sở chuyên ngành, cơ quan chủ quản, Thanh tra, Quản lý thị trường, Tòa án, Viện kiểm sát, công an và chính quyền địa phương) và với các đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh doanh.

1.3 Hướng dẫn các thủ tục liên kết kinh doanh, đổi tên doanh nghiệp, bổ sung, thay đổi ngành nghề, vốn điều lệ, trụ sở, giải thể, phá sản, bảo vệ môi trường, đăng ký lao động, lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước và nước ngoài, giải quyết tranh chấp...

1.4 Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm kỳ hội, thuế, xin miễn giảm thuế, ưu đãi đầu tư, cách soạn thảo và ký kết hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự, lao động, điều lệ, nội quy lao động, các quyết định tổ chức nhân sự, giải quyết tranh chấp nội bộ và với tổ chức, cá nhân khác.

1.5 Các dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu của của Bên A;

2. Đối với những tranh chấp tại Tòa án, những tranh chấp nhỏ, có khả năng hoà giải thì bên B có trách nhiệm tham gia. Những tranh chấp lớn, có tính chất phức tạp, hoặc các thương vụ, dự án có trị giá từ 1.000.000.000 (một tỷ đồng) trở lên, những vụ việc liên quan đến những khoản nợ khó đòi hai bên sẽ ký hợp đồng riêng.

Điều 2 - Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Cung cấp dịch vụ chính xác, kịp thời cho bên A;

2. Chỉ định luật sư hoặc cán bộ pháp lý chuyên trách sẵn sàng có mặt khi Bên A yêu cầu để thực hiện công việc; đối với công việc tư vấn, phải có mặt muộn nhất sau 24 giờ khi bên A gọi điện yêu cầu.

3. Trong trường hợp cần thiết, chỉ định luật sư cùng Bên B tham gia làm việc với cơ quan hữu quan để đảm bảo hiệu quả công việc;

4. Chịu trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin và tài liệu do Bên B cung cấp.

Điều 3 – Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cần tư vấn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn của các tài liệu đã cung cấp;

2. Được quyền thay đổi luật sư hoặc cán bộ pháp lý chuyên trách do Bên B chỉ định khi xét thấy luật sư này không phù hợp hoặc kết quả tư vấn của họ không hiệu quả; có quyền phạt khi nhân sự bên B không có mặt đúng thời gian quy định.

3. Thanh toán cho Bên B theo quy định tại điều 5 của hợp đồng này.

Điều 4 – Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng này có thời hạn …….. năm, từ ngày …./…./20…. đến hết ngày ……/…./20….và đương nhiên được gia hạn tiếp nếu các bên không có ý kiến khác tại mỗi thời điểm kết thúc thời hạn.

Điều 5 – Thù lao và phương thức thanh toán

1. Bên A thanh toán cho Bên B thù lao tư vấn là 60.000.000 /01 năm (bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 5.000.000 đồng/tháng, được thanh toán theo quý (3 tháng một lần) vào ngày đầu tiên của quý đó.

2. Thù lao cho công việc nêu tại khoản 1 điều 5 hợp đồng này không bao gồm thuế VAT, chi phí đi lại, ăn, ở ngoài khu vực nội thành Hà Nội của Luật sư được cử để giải quyết công việc. Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT tại thời điểm Bên A thanh toán toàn bộ thù lao tư vấn.

Điều 6 - Điều khoản chung

1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có bất kỳ khó khăn, trở ngại hoặc vấn đề nào phát sinh, các bên sẽ ngay lập tức cùng nhau bàn bạc tìm biện pháp giải quyết;

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thể được sửa đổi thích hợp theo thoả thuận của các bên;

3. Hợp đồng gồm 02 trang, được lập thành 02 bản tiếng Việt, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A BÊN B
Đánh giá bài viết
1 905
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo