Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho cá nhân đó. Mẫu đơn được áp dụng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam và mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, nội dung đề nghị.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Thủ tục cấp công hàm xin thị thực các nước

Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú như sau:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension
(dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1- Người làm đơn /Details of the applicant:

Họ tên (chữ in hoa): ....................................................Giới tính: Nam/Nữ:................
Full name (in block letters) Sex Male Female

Sinh ngày .......tháng ........năm ..........Quốc tịch: .....................................................
Date of birth (day, month, year) Nationality

Hộ chiếu số: ........có giá trị đến ngày ...../...../..... Nghề nghiệp: .................................
Passport number Expiry date (day, month, year) Occupation

Ngày nhập cảnh Việt Nam:.............. Mục đích nhập cảnh: ........................................
Date of latest entry Purpose of entry

Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .....................................................................................
Current residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ...........................................................

2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam

- Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the receiving, sponsoring agency/employer ..............

Địa chỉ /Address .....................................................................................................

Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ............................................................

- Thân nhân: họ tên ................................................. Ngày sinh: ..............................
Full name of the guarantor (a relative of the applicant) Date of birth (day, month, year)

Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ..........................................
Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number

Cấp ngày: ..............cơ quan cấp: ............................................................................
Date of issue Issuing authority

Quan hệ với người làm đơn/Relationship to the applicant ..........................................

Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: ...................................................................
Permanent/ temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Contact telephone number .............................................................

3- Nội dung đề nghị:

- Cấp thị thực: một lần  nhiều lần  có giá trị đến ngày: ......./....../..........
Entries requested Single Multiple Validity to (day, month, year)

- Bổ sung, sửa đổi thị thực / Visa modified as: .........................................................

- Gia hạn tạm trú đến ngày: ........../............/.............
Length of stay extended to the date (day, month, year)

- Lý do /Reasons for the request: .............................................................................

4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...................., ngày......tháng.......năm..........
Place and date (day, month, year) of the application
Xác nhận (2)/Certified by
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, fullname, title and seal
Người bảo lãnh/The sponsor
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and fullname
Người đề nghị/The applicant
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and fullname

Ghi chú Note on the mark (1), (2):

(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
(To apply, please submit a completed application form anclosed with his/her in peron at the Immigration Office).

(2) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú.
(Certification is given by the chief of the receiving, sponsoring agency/organization of the applicant or of the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides).

Đánh giá bài viết
2 2.821
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo