Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2022

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2022 trong bài viết này. Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng cuối năm học đưa ra những chỉ tiêu và thành tích đạt được, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong năm học mới.

1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng là gì?

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng là mẫu được lập ra để tổng kết lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của nhà trường trong suốt một năm học. Từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong năm học mới.

2. Đối tượng khen thưởng

 • Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; ngành giáo dục - đào tạo các huyện, thành phố (bao gồm các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố); Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Nam Định.
 • Các tập thể, cá nhân thuộc các trường Đại học, Cao đẳng thuộc các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh (đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo của tỉnh).

3. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Khen thưởng cấp nhà nước gồm: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Khen thưởng cấp tỉnh gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Khen thưởng của Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố; các trường Cao đẳng thuộc tỉnh gồm: danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen.

- Khen thưởng của Hiệu trưởng các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố quản lý do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn cụ thể theo quy định.

4. Hướng dẫn viết

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng
Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng

4.1. Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2021-2022

 • Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao và kế hoạch năm học 2021-2022 đã đề ra. Bám sát các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm học của ngành, địa phương, đơn vị mình để đánh giá, tổng kết sát thực những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm học 2021-2022 do UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng đã phát động, triển khai bằng các số liệu cụ thể, có so sánh với kết quả của năm học trước. Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; những mặt được, chưa được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai, thực hiện công tác thi đua khen, thưởng năm học 2021-2022.
 • Nêu bật được những mô hình mới có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích đóng góp trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.
 • Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023.

4.2. Phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023

 • Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh phát động; trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… cùng với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; nâng cao chất lượng “dạy và học” của các bậc học; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; xây dựng trường chuẩn quốc gia Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu toàn quốc; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, tổ chức tốt việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 • Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt được nhất là đối với giáo viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả.
 • Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục - đào tạo; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

5. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường số 1

UBND TỈNH .........

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:2573/BC-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ....tháng ....năm ....

BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm học ..........

Thực hiện Chỉ thị số ............. ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học .......... của ngành Giáo dục; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ........., Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm học .........., cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm học..........

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh .........; Chỉ thị số 04/CT- UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Công văn 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn ............

Năm hoc .........., ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh bám sát thực tế, cụ thể hoá những chủ trương, biện pháp tích cực để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong giai đoạn ............

Đẩy mạnh công tác truyền thông về thi đua, khen thưởng và gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Website của ngành, các hội nghị chuyên đề,… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời biểu dương những tấm gương cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề trong toàn ngành như: "Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT", “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”, “Trường xanh – sạch – đẹp – an toàn” và triển khai cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc học yếu”. Các phong trào thi đua do tỉnh phát động như phong trào thi đua: "......... chung sức xây dựng nông thôn mới"; "......... chung tay vì An toàn giao thông";"......... chung tay vì người nghèo"; "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh ......... thi đua thực hiện văn hóa công sở" và phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển".

Công tác thi đua, khen thưởng đã được quan tâm hơn và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác thi đua, khen thưởng thực sự đã trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy mọi người, mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu,... Nhiều đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những biện pháp quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị có hiệu quả, thực sự có tác dụng động viên cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Nhờ có sự động viên, khen thưởng kịp thời nên ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức và đạt nhiều kết quả khả quan. Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng đã được ban hành đầy đủ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó đã động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng

 • Về phong trào thi đua

Sở GDĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước toàn diện, sâu sắc trong toàn ngành. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với các nội dung: Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như phong trào thi đua "......... chung sức xây dựng nông thôn mới"; "......... chung tay an toàn giao thông";...; triển khai Quyết điṇ h số 32/QĐ-

UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Quy điṇ h tổ chứ c Cum, Khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, khối thi đua tỉnh ..........

Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục đã cụ thể hóa bằng việc phát động 03 phong trào thi đua chuyên đề hàng năm trong toàn ngành như: phong trào thi đua "Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT", “Huy động và duy trì sỹ số học sinh”, “Trường xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giáo dục gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành với phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Giáo viên chủ nhiệm giỏi", "tự làm đồ dùng dạy học", “Nghiên cứu khoa học kỹ thuật”..., từ đó hướng các hoạt động khác trong nhà trường vào mục đích chung; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác được Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục phát động. Từ đó thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, động viên được sự cố gắng vươn lên của đội ngũ giáo viên và hoc sinh toàn ngành.

2.2. Về công tác khen thưởng

Khen thưởng đúng người, đúng việc và chất lượng công tác khen thưởng đã kịp thời động viên các tập thể và cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Quy trình, thủ tục khen thưởng gọn nhẹ, đúng quy định.

Việc tôn vinh, biểu dương đúng người, đúng việc đã tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi thu hút nhiều tập thể và cá nhân tham gia với nhiều hình thức, sáng kiến, mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến.

Công tác khen thưởng của ngành trong năm hoc .......... được thực hiện kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo các quy định hiện hành. Đặc biệt công tác tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết. Việc khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định đươc Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thưc hiện nghiêm túc.

Kết thúc năm học .........., ngành Giáo dục và Đào tạo được các cấp khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua (cụ thể theo phụ lục đính kèm).

3. Đánh giá ́t quả hoạt động của cụm, khối thi đua

Sở GDĐT tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối thi đua các Sở, ban, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội trong tỉnh.

Sở GDĐT đã thành lập 02 cụm và 05 khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và

Đào tạo theo Quyết định số 500/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2019 và chỉ đạo các cụm, Khối thi đua ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động; xây dưng tiêu chí, nội dung thi đua phù hơp với đăc thù của từng cụm, khối thi đua. Nhìn chung chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua mang lai hiêu quả cao góp phần thưc hiên thắng lơi các chỉ tiêu, nhiêm vụ chính tri ̣của ngành . Các cụm, khối tiến hành tổng kết, bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua và hình thứ c khen thưởng theo đúng quy định.

Kết thúc năm hoc .........., Cụm, khối thi đua của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ......... đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 07 cơ quan, đơn vị: ................

4. Triển khai hoạt động Sáng kiến

Trong năm học .........., Hội đồng Sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 291/QĐ-SGDĐT ngày 11/6/2020. Hội đồng đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của 828 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến và các hình thức khác đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Theo đề nghị của Hội đồng Sáng kiến, Giám đốc Sở GDĐT đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-SGDĐT ngày 14/7/2020 công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cho 771 đề tài, sáng kiến. Trong đó, có 186 đề tài, sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc, 585 đề tài, sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh. Cá nhân có đề tài, sáng kiến được công nhận, hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành như dùng để xét thi đua, khen thưởng; đánh giá xếp loại công chức, viên chức; xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và một số hình thức khác. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng Đề tài, Sáng kiến được công nhận.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục trong năm hoc ........... vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém:

- Hoạt động thi đua và công tác khen thưởng ở một số đơn vị chưa đi vào thực chất, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên ; phong trào thi đua còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, chưa thu hút, động viên được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tham gia, môt số đơn vi ̣còn lúng túng trong việc bình xét thi đua, còn nặng về khen thưởng, thiếu chú ý đến tổ chứ c và hiêu quả của phong trào thi đua. Trong công tác khen thưởng, chưa quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng sơ kết các đợt thi đua, các chuyên đề công tác.

Công tác chỉ đạo thực hiện thi đua, khen thưởng còn buông lỏng, chưa tập trung, thiếu cụ thể, vân còn mang tính hình thức, coi nhẹ phong trào thi đua, chỉ chú trọng công tác khen thưởng; người có thành tích thực sự thì không được khen thưởng, người được khen thưởng thì tính tiêu biểu, nổi bật không thực sự rõ hoặc có thành tích thực sự nhưng chưa được nhân rộng, lan tỏa trong phong trao thi đua.

Phong trào thi đua được phát động, song ở một số đơn vị, địa phương còn thiếu biện pháp tổ chức thực hiện; công tác chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng có lúc còn chưa được quan tâm coi trọng đúng mức . Quá trình triển khai thực hiện của người đứng đầu cơ quan, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng còn chậm, chưa động viên, khuyến khích các tâp thể, cá nhân tham gia phong trào mà nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh đơn thuần . Do đó chưa làm cho thi đua trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tuy được kiện toàn nhưng hoạt động đạt hiệu quả chưa cao, mới quan tâm đến xét khen thưởng, chưa chú trọng công tác đôn đốc, chỉ đạo phong trào thi đua thường xuyên của đơn vị.

Phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, chưa đồng đều, rộng khắp và đi vào chiều sâu; một số nơi còn mang tính hình thức; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết và xây dựng điển hình tiên tiến tuy được quan tâm triển khai thực hiện, song hiệu quả chưa

Công tác khen thưởng chưa bám sát phong trào thi đua ; một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc xét khen thưởng và trình khen thưởng chưa đúng trình tự thủ tục quy định; việc lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưở ng chưa chặt chẽ còn phụ thuộc nhiều vào danh hiêu thi đua (môt số hình thứ c khen thưởng không nhất thiết căn cứ vào danh hiêu thi đua ); công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; thiết lập hệ thống sổ sách, lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng để đảm bảo khoa học, tạo thuận lợi cho việc tra cứu công tác thi đua chưa đáp ứng yêu cầu quảnlý.

2. Nguyên nhân

 • Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức tập huấn, quán triệt những quy định về các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở một số đơn vị chưa sâu sắc, chưa cụ thể.
 • Chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; chưa lấy công tác thi đua, khen thưởng làm đòn bẩy, là biện pháp quan trọng để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được
 • Đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua luôn có sự thay đổi, chưa ổn định cũng như chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

3. Bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong năm hoc bài học kinh nghiệm như sau:

 • Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước chỉ mạnh khi thực sự có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng ; việc tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng của các tổ chức đoàn thể.
 • Phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu và hình thức, phương pháp, tổ chức thực hiện rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị; phải hướng đến và giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, nhất là những vấn đề khó khăn, cấp bách nhất, càng khó khăn thì càng phải thi đua.
 • Phong trào thi đua chuyên đề phải được sơ kết, tổng kết kịp thời; qua đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, tập thể điển hình để phổ biến nêu gương và nhân rộng.

Những gương người tốt, việc tốt có uy tín cao; những tấm gương lao đông sáng tạo cần được phát hiện kịp thời, bồi dưỡng làm hạt nhân cho các phong trào thi đua thi.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC...............

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 theo Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động như phong trào thi đua: “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”; "Duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT và nâng cao điểm trung bình các môn thi"; “Trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và triển khai cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc học yếu”.

2. Tăng cường công tác truyền thông để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua của ngành, vừa phản ánh mục tiêu, nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời phải cụ thể hóa, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể. Tăng cường công tác truyền thông về kết quả thi đua, khen thưởng; giới thiệu các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành.

3. Đối mới công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm đến đội ngũ cán bộ, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt công tác quản lý về thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị.

4. Triển khai công tác tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khenthưởng.

5. Tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra thi đua ở các cơ quan, đơn vị, tạo bước chuyển biến về công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề một cách hiệu quả, kịp thời.

6. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời và khuyến khích bằng lợi ích vật chất cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao đông và học sinh, sinh viên lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

7. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh ......... thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ phát động. Quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác thiđua.

8. Xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến về đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.; kịp thời phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc đề nghị các cấp khen thưởng theo quyđịnh.

9. Triển khai hiệu quả hoạt động Sáng kiến theo Công văn số 196/SGDĐT-VP ngày 19/02/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.........

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học .......... của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ........../.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Tx, Tp (thực hiện);

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện (thực hiện)

- Các phòng CM, NV Sở (thực hiện);

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

6. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường số 2

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Năm học.....................

Thực hiện văn bản số 05/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ............ về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ............;

Thực hiện văn bản số 341/HD-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện ............ về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học .............. và phương hướng năm học ...................;

Thực hiện văn bản số 469/KH-PGDĐT-TĐKT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo ............ về kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học ...................;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học ..................., trường ................ báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học ................... như sau:

Năm học .......... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử”. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm đạt kết quả cao trong công tác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai thực hiện đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh ............ giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh ............; Tiếp tục thực hiện NQ218 của Huyện ủy và Đề án 02a của UBND huyện về giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ............ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo.

Sau một năm phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng của trường ................ xin báo cáo kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng năm học ................... như sau:

I. Công tác chỉ đạo của chi bộ, ban giám hiệu, hội đồng thi đua - khen thưởng đối với các phong tráo thi đua và công tác khen thưởng của nhà trường.

1. Công tác chỉ đạo của Chi bộ:

- Ngay sau ngày khai giảng năm học mới, chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể sớm kiện toàn và xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, kỳ và cả năm học trong đó mỗi tổ chức phải chú ý xây dựng các chỉ tiêu cùng các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra.

- Chỉ đạo BGH nhà trường ; BCH Công đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo tới tập thể giáo viên và học sinh học tập nghiên cứu chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phát động như phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện “Hai không và chống bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”....

 • Đã chỉ đạo Công đoàn phát động nhiều đợt thi đua “Dạy tốt- học tốt” chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: 20/11, 8/3, phát động các phong trào thi đua phụ nữ Hai tốt, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước....

2. Công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu:

 • Dưới sự chỉ đạo của chi bộ Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhà trường. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt. Thực hiện cuộc vận động “Hai không với năm nội dung”.

- Tiếp tục triển khai nghị định 71/1998/NĐ-CP về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, phối hợp chặt chẽ với công đoàn ngành thực hiện cuộc vận động "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”

- BGH nhà trường thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tới các tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên.

- Tổ chức phát động phong trào “Xanh- sạch- đẹp”, thường xuyên tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp. Chăm sóc di tích lịch sử tại xã như miếu Kỳ Đồng, chùa Trần Xá.Tổ chức các trò chơi dân gian; phát động phong trào "Áo ấm tặng bạn", “Nuôi heo đất” để dành tiền mua xe đạp tặng bạn nghèo trong trường

- Chỉ đạo nhà trường thực hiện đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, có cây xanh bóng mát, học sinh có thói quen chăm sóc bảo vệ cây xanh của nhà trường, giữ vệ sinh công cộng và cá nhân.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập phát huy truyền thống nhà trường xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử văn hoá; phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương để phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

3. Công tác chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường:

- Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng khoa học của nhà trường được củng cố và kiện toàn ngay sau ngày hội nghị công chức viên chức; Các tổ chuyên môn được bố trí khoa học và mỗi tổ chuyên môn là một tổ công đoàn.

- Nội dung hoạt động thi đua bám sát sự chỉ đạo của ban thi đua các cấp.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng - Hội đồng khoa học nhà trường thống nhất cao trong công tác tuyên truyền vận động các thành viên nhà trường tích cực tự nguyện tham gia thi đua với các thành tích cao: Thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi viết sáng kiến, nghiên cứu khoa học, thi thực hiện các chuyên đề cấp trường, cấp cụm,...

- Việc đánh giá, xếp loại thi đua công bằng, các phong trào thi đua được sơ kết, tổng kết kịp thời.Thành tích của các cá nhân, tập thể được trân trọng, đánh giá đúng đã động viên khích lệ cán bộ, giáo viên trong nhà trường phấn đấu vươn lên đạt hiệu quả trong công việc.

II. Các phong trào thi đua của đơn vị đã phát động; Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến; Công tác sơ kết các đợt thi đua; Kết quả khen thưởng năm học ....................

1. Các phong trào thi đua của đơn vị đã phát động trong năm học.

- Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

+ Nâng cao chất lượng giờ giảng, tích cực soạn giáo án, chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp. Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực sư phạm, giúp học sinh hiểu bài, nắm vững kiến thức, phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực làm việc độc lập cũng như năng lực làm việc tổ, nhóm gắn liền nội dung bài giảng với thực tiễn và phát triển khả năng vận dụng vào thực tiễn của học sinh.

+ Nâng cao ý thức tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ của bản thân nằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng lòng say mê nghiên cứu khoa học.

+ Kiên quyết loại trừ và đấu tranh có hiệu quả với các hiện tượng tiêu cực trong học tập và thi cử, xóa bỏ căn bệnh thành tích trong giáo dục.

+ Chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường, ra vào lớp đúng giờ, giảng dạy đúng khối lượng, đúng tiến độ kế hoạch và đúng tác phong sư phạm. Thực hiện tốt các qui trình lên lớp, ra đề thi, chấm bài, lên điểm và thực hành tiết kiệm. Không ngừng bồi dưỡng khả năng am hiểu về pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Luôn cần mẫn với công việc, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu, nhằm hoàn tốt mọi công việc được giao, giải quyết một cách thỏa đáng các yêu cầu công việc của công tác dạy và học đặt ra, không đùn đẩy trách nhiệm và né tránh công việc. Đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm điện, nước và các loại vật tư, văn phòng phẩm thường dùng hàng ngày.

+ Kiên quyết đấu tranh và loại bỏ các hành vi tiêu cực trong học tập, thi cử, loại bỏ căn bệnh thành tích, hành chính, quan liêu. Luôn gần gần gũi, thân hữu với đồng nghiệp và luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm chính đáng của đồng nghiệp và học sinh.

- Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

+ Nhà trường đảm bảo an toàn, sạch sẽ, có cây xanh bóng mát, học sinh có thói quen chăm sóc bảo vệ cây xanh của nhà trường, giữ vệ sinh công cộng và cá nhân, thường xuyên tổng vệ sinh xung quang lớp học, sân trường. Thi giải toán nhanh; chơi kéo co; …; tìm hiểu về các di tích lịch sử; phát động phong trào "Áo ấm tặng bạn"; nhiều buổi ngoại khoá đó trở thành ngày hội vui học tập của học sinh và giáo viên nhà trường với phương châm Thầy - Trò thân thiện.

+ Với tinh thần giáo dục là của mọi người, mọi gia đình; nhà trường đã xây dựng và thực hiện theo các quy tắc ứng xử văn hoá và phối kết hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương để phát huy giá trị văn hoá truyền thống.

+ Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cấp, các nghành phối hợp để triển khai phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

+ Trong năm học nhà trường thực hiện tốt công tác báo cáo các hoạt động giáo dục với Phòng Giáo dục và đào tạo ............. Đồng thời nhà trường tiếp tục thực hiện lồng ghép những nội dung của các cuộc vận động sau :

+ Cuộc vận động: Kỷ cương - Tinh thương - Trách nhiệm;

+ Phong trào Phụ nữ giỏi việc trường - Đảm việc nhà.

+ Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.

+ Cuộc vận động mỗi thầy giáo, có giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

2. Công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua của nhà trường năm học..................

- Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường căn cứ vào nội dung kế hoạch của trường, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại các tổ Công đoàn và thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết kịp thời.

- Các tổ Công Đoàn căn cứ vào nội dung kế hoạch của chi bộ, trường, có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đăng ký “Công trình làm theo tư tưởng đaọ đức phong cách đức Hồ Chí Minh” và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

+ Triển khai cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đăng ký một việc làm cụ thể thực hiện cuộc vận động.

+ Cuối mỗi học kỳ, tiến hành sơ kết, tổng kết để bình chọn cá nhân điển hình và báo cáo kết quả về chi bộ, nhà trường.

3. Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của nhà trường:

- Trong cuộc họp tổ chuyên môn, họp các đoàn thể, họp đồng đồng giáo dục, các buổi lễ sơ tổng kết, kỷ niệm, hoạt động ngoại khoá nhà trường đó gắn các nội dung tuyên truyền nhằm tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến của nhà trường.

- Nhà trường rất quan tâm đẩy mạnh hoạt động của hội khuyến học - khuyến tài nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua trong công tác.

4. Kết quả khen thưởng năm học ...................:

- Thi đua là một hoạt động giáo dục thường xuyên trong nhà trường, thực chất của thi đua là nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy, việc học của học sinh. Với chủ đề năm học "Xây dựng kỷ cương nề nếp - Nâng cao chất lượng giáo dục", ngay từ đầu năm học các cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không", phong trào"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…và đổi mới công tác thi đua - khen thưởng đó trở thành quyết tâm của mỗi tổ chuyên môn và của mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Sau một năm thi đua phấn đấu trong công tác, giảng dạy và học tập, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường .............. đã tự khẳng định và đạt được thành tích đáng ghi nhận như sau:

4.1. Quy mô học sinh.

Tổng số lớp: .......lớp; Tổng số học sinh ......học sinh

Trong đó: Cấp Tiểu học .........HS; cấp THCS ......HS. Số HS nữ toàn trường .......(tỉ lệ 52,34%).

4.2. Chất lượng học sinh

4.2.1. Xếp loại đạo đức:

Trong năm học đa số các em học sinh ngoan ngoãn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức tốt, chăm chỉ học tập. Nhìn chung ý thức tu dưỡng đạo đức của học sinh ngày càng tiến bộ, số học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt tăng hơn năm học trước. Kết quả cụ thể năm học ...................

- Quán triệt đến từng học sinh nội quy của nhà trường. Xây dựng kỷ cương nề nếp sinh hoạt đội nghiêm túc. 100% các chi đội thực hiện đầy đủ các chủ đề công tác đội và các chủ đề Hoạt động NGLL.

- Nhà trường đã tổ chức cho học sinh ký các cam kết thực hiện nội quy trường lớp, tuân thủ luật ATGT, Nghị định 36, Quyết định 95 của TTgCP.

- Phát động tốt các phong trào thi đua, làm tốt công tác TĐKT trong công tác Đội vì vậy có tác động tích cực trong sự phấn đấu thi đua của các tập thể. Trong năm học sau mỗi lần phát động thi đua Đội TNTP đều làm tốt công tác tổng kết và khen thưởng.

- Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường. Giáo cho GVCN chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc thực hiện nội quy của học sinh, coi đây như một nhiệm vụ để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

- Không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Môi trường luôn giữ xanh, sạch, an toàn, ý thức đạo đức học sinh có nhiều tiến bộ.

* Kết quả xếp loại phẩm chất cấp Tiểu học:

TT

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học và giải quyết vấn đề

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

TL

* Kết quả xếp loại hạnh kiểm cấp THCS.

Khối

Số HS

Tốt

Khá

Trung Bình

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

* Xếp loại học lực.

Kết quả xếp loại năng lực cấp Tiểu học:

TT

Chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kỉ luật

Đoàn kết, yêu thương

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

TL

Giáo dục văn hoá cấp THCS:

Khối

Số HS

G

K

Tb

Y

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Đánh giá: Chất lượng học tập đã có nhiều tiến bộ so với năm học trước: Số học sinh xếp loại học lực Giỏi tăng .....%, Khá tăng .........%,Trung bình giảm .......%, Yếu giảm .....%. Học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng ......% so với năm học trước.

4.2.2. Kết quả hoàn thành chương trình Tiểu học và TN THCS

Toàn trường có .......học sinh lớp 5 đều hoàn thành chương trình Tiểu học và sẽ thực hiện thủ tục tuyển sinh chuyển cấp lên THCS vào 01/6 tới.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS nhà trường đã tổ chức xét tốt nghiệp cho .......học sinh khối lớp 9 vào ngày 23/5, duyệt kết quả tại Phòng GD vào 24/5. Kết quả ...... học sinh đều được công nhận tốt nghiệp THCS năm ........đạt 100%, trong đó loại Giỏi 19 đạt 22,9%, loại Khá 49 chiếm 56,98%, loại Trung bình 18 chiếm 20,93%.

4.2.3. VÒ chÊt lư­îng học sinh giái:

Cấp Tiểu học: Nhà trường đã động viên các em tham gia các cuộc thi trên mạng thi IOE tiếng Anh trên mạng cấp huyện: 10 em + cấp trường: 21 em.

Trạng nguyên Tiếng Việt: Cấp Tỉnh: 7.......em

Cấp huyện: .......em

Cấp trường: ......em

- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD ĐT ............, nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia thi vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ” và đã chọn được hơn 100 bài vẽ gửi ban tổ chức Hội thi.

- Nhà trường phân công thầy Nguyễn Như Thoại, cô Phạm Thị Duyến tổ chức tập luyện các môn điền kinh, bóng rổ nam, nữ, bóng đá nam cho HS vào các buổi chiều sau giờ học. Đạt 2 HS giải nhất Nhì môn bóng đá cấp tỉnh, Cúp và cờ Nhất huyện đội bóng đá nam, giải ba huyện môn bóng rổ nữ, 2 HS giải nhì việt dã cấp huyện.

Cấp THCS: Được nhà trường quan tâm, chỉ đạo tích cực ngay từ đầu năm học. Tất cả các môn, các khối đều thành lập các đội tuyển. Các đội tuyển được tổ chức khảo sát 3 vòng chọn học sinh và tuyên dương khen thưởng. Giáo viên dạy bồi giỏi phải có giáo án đầy đủ ký duyệt theo tuần. Thầy và trò đều tích cực thực hiện kế hoạch bồi giỏi của nhà trường. Trong năm học đã có 30 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Huyện các môn văn hóa các môn đạt thành tích cao như Anh 6, 9; Sử 8; Lý 8. Nhà trường phân công Cô Đồng Thị Thúy Hiền phụ trách huấn luyện đội điền kinh, đội việt dã và bóng rổ. Có 15 em học sinh giỏi môn thể dục. Đội tuyển bóng rổ nữ đạt giải Nhất huyện.

4.2.4. Kết quả dạy nghề phổ thông, giáo dục hướng nghiệp

- Nhà trường đã tổ chức được 2 lớp học nghề khối 8 (một lớp nghề thêu, một lớp nghề điện) do cô Cự phụ trách, thời gian học từ tháng 10/2018. Số HS tham gia 72/78( đạt 92,30%). Số học sinh đăng ký dự thi 100%/ Tổng số học sinh đăng ký học. Kết quả thi nghề 100% đạt loại Giỏi. Các buổi học nghề được xếp trên TKB. GV, HS chấp hành tốt TKB, có hồ sơ đầy đủ. Học sinh tham gia học tập nghiêm túc, an toàn.

- 2 lớp khối 9 học hướng nghiệp do cô Cự phụ trách. Học kỳ I môn giáo dục hướng nghiệp 4 tiết, kỳ II dạy 5 tiết, cả năm 9 tiết. Giáo viên thực hiện đầy đủ theo quy định.

4.2.5. Chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10

Kết quả học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT năm 2018 của trường xếp thứ 11/34 trường trong huyện.

5. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức

- Kết quả xếp loại của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

100% giáo viên được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên với kết quả như sau ;

+ Xuất sắc: ....

+ Khá : .....

+ Đạt TB: .....

- Kết quả đánh giá của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó Hiệu trưởng:

Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình tại đơn vị. Kết quả là

+ Hiệu trưởng: đạt chuẩn xuất sắc

+ Phó Hiệu trưởng: đạt chuẩn xuất sắc

6. Kết quả sáng kiến kinh nghiệm và thực hiện chuyên đề.

* Sáng kiến kinh nghiệm

- Trong năm học ..................., trường ................ đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức thực hiện các chuyên đề đã thu được những kết quả và thành công nổi bật như sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường: 32

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện: 9

* Thực hiện chuyên đề

Cấp Tiểu học:

- Việc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện cũng đã góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học: Cấp Tiểu học đã kiểm tra toàn diện được 12 giáo viên đạt chỉ tiêu theo quy định. Trong đó 9 GV xếp loại xuất sắc 75%, Khá 3 GV tỷ lệ 25%.

Cấp THCS:

- Số giáo viên được kiểm tra là 20 đồng chí, trong đó:

+ Tổng số GV được kiểm tra toàn diện là 11: Trong đó 7 giáo viên xếp loại Xuất sắc bằng 63,6%, 04 có giáo viên xếp loại Khá bằng 36,36%.

7. Kết quả giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp

* Kết quả giáo viên dạy giỏi các cấp:

Nhà trường đã tuyên truyền, tạo điều kiện và tổ chức tốt cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp. Kết quả là

- Giáo viên giỏi cấp trường : 32 giáo viên

- Giáo viên giỏi cấp Huyện: đề nghị 9 giáo viên

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: đề nghị 4 giáo viên

* Chiến sỹ thi đua các cấp:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động giáo viên đăng kí các danh hiệu thi đua, động viên giáo viên phấn đấu đạt các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua mình đã đăng kí. Sau một năm học, với sự cố gắng cao độ của các cá nhân và tập thể nhà trường, Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường đã thực hiện đúng quy trình và thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cở sở cho 1 CBQL, 4 giáo viên.

Là một trường gặp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất vừa thiếu vừa yếu nhất huyện, xa khu trung tâm huyện, có 1/4 đồng bào là giáo dân, với tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên mà trực tiếp là phòng giáo dục và đào tạo huyện ............, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Văn Cẩm. Sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong xã, sự ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh và nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã phát huy lương tâm, trách nhiệm, gắn bó với quê hương Văn Cẩm, bám trường bám lớp. Các em học sinh không vì sự thiệt thòi do sự đầu tư về cơ sở vật chất của địa phương đã vươn lên xứng danh ngôi trường mang tên danh nhân Kỳ Đồng- Nguyễn Văn Cẩm nên với thành tích mà thầy và trò trường ................ đã đạt được trong năm học ................... là đáng trân trọng cần được khích lệ, ghi nhận, biểu dương khen thưởng. Hội đồng thi đua trường ................ trân trọng kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng phòng GD&ĐT ............ và Hội đồng thi đua các cấp xét, công nhận:

- Nhà trường: Tập thể tiên tiến cấp cơ sở

- Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05

- Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện: 09

- Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh: 04

- Lao động tiên tiến : 41

III. Những tồn tại, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng cần khắc phục:

* Tồn tại:

- Việc tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả.

- Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên không quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng nên không có ý chí tiến thủ, phấn đấu, nhận thức còn hạn chế.

- Ngân sách dành cho công tác khen thưởng còn hạn chế, chưa xứng đáng với sự cống hiến và thành tích đạt được của cá nhân, tập thể. Khen thưởng đang mang tính động viên tinh thần là chính.

* Hướng khắc phục:

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của trường đạt hiệu quả tốt hơn nữa.

- Tổ chức phát động thi đua với chủ đề và nội dung cụ thể, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm: Các tổ hoàn thành thủ tục đăng ký thi đua gửi về Hội đồng TĐ-KT của trường. Các danh hiệu thi đua được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường, tất cả CB,GV,NV phải đăng ký tên sáng kiến cải tiến; kinh nghiệm giảng dạy, quản lý... và công khai thông báo từ đầu năm cho mọi người cùng biết.

- Căn cứ kết quả thi đua cuối cùng của các tổ, Hội đồng TĐ- KT của trường tổ chức bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thi đua nộp cấp trên để xét duyệt, công nhận.

-Tiếp tục công tác tham mưu với địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng được các hoạt động trong nhà trường.

IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm

- Đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, thực hiện tốt các phong trào thi đua cấp trên phát động; tham gia đầy đủ các phong trào có hiệu quả.

- Xây dựng thực hiện đúng kế hoạch. Các đoàn thể trong nhà trường đã nhận thức đúng được vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể trong nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ, tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.

- Thực hiện đánh giá xếp loại thi đua công khai minh bạch, cụ thể các tiêu chí thi đua, đánh giá khách quan công bằng chính xác.

2. Hạn chế:

Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhất là thi đua “Dạy tốt, học tốt” còn có những mặt hạn chế nhất định trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng mặc dù đội ngũ cán bộ, giáo viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu song chất lượng của một số bài giảng chưa cao; việc liên hệ, cập nhật, vận dụng kiến thức thực tiễn chưa thật sự phong phú, hấp dẫn. Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đã được vận dụng, được đổi mới nhưng tác dụng, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn . Kết quả học tập của một số học sinh chưa cao.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Nhà trường đề nghị với HĐTĐKT của huyện xem xét nới rộng tiêu chí, tăng số lượng để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở để động viên CBGV.

Trên đây báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của trường ................ năm học .................... Kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xem xét và xét duyệt.

7. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường số 3

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 20... – 20...

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………….

Thực hiện công văn số … /HD-PGD&ĐT ngày … tháng … năm 20... của PGD&ĐT ............. về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 20... - 20... Trường ............. báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 20... - 20... như sau:

1. Đặc điểm tình hình

Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Phòng Giáo dục và Đào tạo; sự phối kết hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội đóng trên địa bàn.

- Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp đáp ứng được nhu cầu cơ bản dạy và học.

- BGH đoàn kết, tâm huyết, nỗ lực trong công tác quản lý, chỉ đạo các phong trào thi đua trong nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, tương đối đảm bảo về chất lượng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yên tâm công tác, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua trong nhà trường.

Khó khăn:

- Trường gồm 3 bậc học, mỗi bậc học có đặc thù riêng nên thực hiện công tác thi đua, nhất là thi đua về lĩnh vực chuyên môn còn hạn chế.

- Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, tỉ lệ đói nghèo cao.

- Chất lượng học sinh thấp, đại đa số học sinh chưa có ý thức tự giác trong học tập ở nhà.

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua

Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Việc triển khai thực hiện các văn bản mới về thi đua, khen thưởng:

- Nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản mới về thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực của từng thành viên trong nhà trường một cách công khai dân chủ.

- Tích cực trong công tác kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các phong trào thi đua có điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

- Nhà trường đã tham mưu, phối kết hợp tốt các đoàn thể trong nhà trường, chính quyền địa phương trong việc tổ chức các phong trào thi đua.

- Thực tốt công tác dân chủ hoá trong trường học như (đánh giá xếp loại hàng tháng, đánh giá sơ kết các phong trào thi đua...) đảm bảo quy chế công bằng, dân chủ. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không có hiện tượng cửa quyền, hách dịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm đổi mới nhận thức của GV về trách nhiệm của bản thân đối với các phong trào thi đua trong nhà trường.

- Tổ chức thi đua, khen thưởng theo tháng, quý nhằm khích lệ những học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích tốt trong các phong trào thi đua.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các phong trào thi đua.

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

2.1. Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”

- Công tác duy trì sĩ số học sinh:

+ Tỷ lệ chuyên cần: Đạt 98% trở lên.

+ Kế hoạch giao 11 lớp/208 HS.

+ Thực hiện đầu năm 11 lớp/206 HS. (2 HS do học yếu và điều kiện gia đình khó khăn nên bỏ học trong hè).

+ Tỷ lệ duy trì đến cuối năm: 206/206 đạt 100%.

* Các biện pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền đầy đủ các văn bản pháp luật về quyền học tập của học sinh tới toàn thể các bậc phụ huynh trong thôn bản.

+ Kết hợp với các đoàn thể thôn bản, trưởng bản, bí thư chi bộ thôn bản, ban đại diện cha mẹ học sinh huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đủ chỉ tiêu tuyển sinh, duy trì số lượng.

+ Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt giáo dục ngoài giờ, các hoạt động vui chơi tập thể, các hoạt động ngoại khóa nhằm thu hút các em đến lớp.

+ Tạo môi trường học tập thân thiện tới toàn thể học sinh trong đơn vị trường.

- Nâng cao chất lượng dạy và học:

+ Tích cực tuyên truyền để cha mẹ học sinh nêu cao trách nhiệm giáo dục con em tự học ở nhà, học sinh tự giác học tập.

+ Xây dựng quy chế hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

+ BGH, tổ khối xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện dạy học theo đối tượng vùng miền, tăng cường hướng dẫn học sinh ôn tập định kỳ, rèn kỹ năng làm bài kiểm tra cho học sinh.

+ Giáo viên bộ môn tích cực kiểm tra, đánh giá học sinh, tận dụng tối đa thời gian để học sinh học bài tại lớp. Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học ở nhà.

+ Tổ chức thi đua, khen thưởng theo tháng, quý nhằm khích lệ những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập.

+ Tuyên truyền cho 100% học sinh được chọn vào đội tuyển nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm của bản thân trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Sưu tầm, tham khảo tài liệu bồi dưỡng của đơn vị bạn, khuyến khích học sinh mua tài liệu tham khảo. Trao đổi, thảo luận kinh nghiệm bồi dưỡng HSG với những GV đã có học sinh đạt giải.

+ Cộng điểm khuyến khích trong thang điểm đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học theo tiêu chí thi đua của nhà trường đối với GV có học sinh đạt giải các cấp.

+ Chủ động phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch phụ đạo, kế hoạch bổ trợ kiến thức đầy đủ, đảm bảo cho học sinh theo từng thời điểm phù hợp.

- Thực hiện phong trào viết sáng kiến:

+ Số đề tài SKKN đăng ký thực hiện đầu năm học: 26.

Trong đó: xếp loại A = 2, B = 24, C = 0, KXL = 0

+ Số đề tài SKKN được Hội đồng KH huyện đánh giá xếp loại: 5

Trong đó: xếp loại A = ....., B = ...., C = ...., KXL = .....

- Kết quả chuyển cấp ở các bậc học:

+ Mầm non: 15/15 = 100%.

+ Tiểu học: 16/16 = 100%.

+ THCS Tốt nghiệp: 21/21 = 100%.

2.2. Phong trào thi đua xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, chỉ đạo các tổ chức Đội, Đoàn thanh niên và Tổ chuyên môn thực hiện bám sát các tiêu chí thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại đơn vị để đạt kết quả cao nhất.

- Tạo động lực cho giáo viên và học sinh trong công tác thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại đơn vị.

- Thực hiện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục môi trường xanh - sạch - đẹp không những quan tâm tới cảnh quan của nhà trường mà còn đặc biệt đề cao vấn đề giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhân dân địa phương về môi trường xanh - sạch - đẹp trong nhà trường.

- Trường học xanh - sạch - đẹp tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn đối với học sinh và giúp các em càng thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè; mang lại cho các em thêm nhiều tình cảm, yêu mến ngôi trường.

2.3. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 20..., 20...

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2.4. Biện pháp chỉ đạo phong trào Thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị; công tác bồi dưỡng và xây dựng các điển hình, mô hình tiên tiến.

Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký việc làm đổi mới trong năm học, đăng ký nội dung học tập bằng những việc làm cụ thể, sát thực, đánh giá hiệu quả vào cuối năm học.

Tuyên truyền để GV, NV nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, chỉ đạo tổ chức Đội, Đoàn thanh niên và Tổ chuyên môn thực hiện bám sát các tiêu chí để đạt kết quả cao nhất. Chú ý nâng cao chất lượng hoạt động đối với các tiêu chí năm học trước chưa đạt điểm theo quy định.

Lồng ghép chương trình rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động tập thể, HĐNGLL…

- Nhà trường kết hợp cùng công đoàn luôn đánh giá, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các công đoàn viên trong nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua.

- Hằng năm có đánh giá, tuyên dương những điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua tại đơn vị.

2.5. Việc thực hiện công tác quản lý, dân chủ hóa, công tác xã hội hóa giáo dục

- Thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo theo quy định, làm việc công tâm, khách quan, công bằng.

- Xây dựng và thực hiện quy chế thực hiện tại đơn vị đảm bảo công bằng, khách quan.

- Luôn lắng nghe, lấy ý kiến rộng rãi mọi công việc chung trong nhà trường.

- Huy động sự tham gia đóng góp của cán bộ, GV, NV trong nhà trường và hỗ trợ kinh phí của chính quyền địa phương, của các tổ chức cá nhân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường.

3. Công tác khen thưởng

3.1. Số lượng tập thể cá nhân đăng ký TĐKT năm học 20...-20...:

a) Danh hiệu thi đua

* Tập thể

- 4 Tổ chuyên môn: LĐTT

- Tập thể nhà trường: Tập thể xuất sắc.

* Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 02 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 19 cá nhân.

b) Hình thức khen thưởng
* Tập thể

- 4 Tổ chuyên môn: Giấy khen.

- Tập thể nhà trường: Giấy khen.

* Cá nhân

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 1 cá nhân;

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 04 cá nhân;

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 11cá nhân.

3.2. Kết quả xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 20... – 20...

- 4 Tổ chuyên môn: LĐTT

- Tập thể nhà trường: Tập thể xuất sắc.

* Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 19 cá nhân.

b) Hình thức khen thưởng

* Tập thể

- Tập thể nhà trường: Giấy khen.

* Cá nhân

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 01 cá nhân;

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 04 cá nhân;

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 04cá nhân.

- LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen: 01 cá nhân;

- LĐLĐ huyện tặng giấy khen: 01 cá nhân;

- CĐGD huyện tặng giấy khen: 01 cá nhân;

III. Phương hướng, mục tiêu công tác TĐKT năm học 20... – 2016

Phương hướng:

- Tuyên truyền, vận động 100% CB, GV, NV đăng ký thi đua từ đầu năm học. Tổ chức cho 100% CB, GV, NV đăng ký việc làm đổi mới trong năm học 20...-2016 để đạt được kết quả đăng ký.

- Xây dựng phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Tổ chức cho GV, NV cam kết chất lượng với nhà trường, gắn hiệu quả công việc được giao với tiêu chí thi đua cuối năm.

- Tổ chức nghiêm túc các kì thi, các đợt Hội giảng.

- Xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng, xây dựng quỹ thi đua khen thưởng của CB, GV, NV, quỹ khuyến học của học sinh.

- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hằng kì.

- Khen thưởng phù hợp với điều kiện nhà trường, khuyến khích nỗ lực của GV, HS.

- Thực hiện công bằng, khách quan trong thi đua khen thưởng.

- Tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng theo các đợt trong năm học.

Mục tiêu cụ thể:

a) Danh hiệu thi đua

* Tập thể

- 2 Tổ chuyên môn: LĐTT

- Tập thể nhà trường: Tập thể xuất sắc.

* Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua Toàn quốc: 0 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 12 cá nhân.

b) Hình thức khen thưởng

* Tập thể

- 2 Tổ chuyên môn: Giấy khen.

- Tập thể nhà trường: Giấy khen.

* Cá nhân

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 0 cá nhân;

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 01 cá nhân;

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 03 cá nhân.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 20... - 20... của trường ..............

8. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

a) Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 49, 50, 51, 52, 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 2 Điều 8 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định. (có Phụ lục kèm theo).

b) Số lượng hồ sơ trình khen thưởng (Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích):

- Số lượng tờ trình và biên bản kèm theo báo cáo thành tích: 01 bản cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại: 04 bộ (bản chính).

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ (bản chính).

- Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen): 01 bộ (bản chính).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng chịu trách nhiệm về việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của các thành tích đối với đề nghị UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình khen thưởng.

Trên đây là các mẫu Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2022 được lập ra ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vào dịp cuối năm học. Bên cạnh đó, Hoatieu cũng liệt kê thêm các thông tin liên quan để bạn đọc có thể hiểu thêm về cơ chế ban thưởng này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 52.753
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo