Mẫu phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá... Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Đánh giá của thành viên Hội đồng (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô):

2.1. Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.4. Khả năng không trùng lắp của đề tài với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.5. Sản phẩm của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.6. Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.7. Kinh phí thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

Kết luận chung:

Đề nghị thực hiện □ Đề nghị không thực hiện □

........., ngày...tháng...năm...

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Đánh giá bài viết
1 338
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo