Báo cáo thực trạng công tác quản lý tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Báo cáo thực trạng công tác quản lý tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non mà HoaTieu.vn giới thiệu dưới đây là Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trường mầm non trong suốt một năm học, nêu lên kết quả nổi bật đã đạt được của trường; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại; nguyên nhân và đề xuất cách khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo và tải file mẫu Báo cáo thực trạng công tác quản lý tổ chức và hoạt động của trường mầm non năm 2023 miễn phí tại bài viết.

Báo cáo thực trạng công tác quản lý tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

UBND THÀNH PHỐ...................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: .........../PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............................, ngày ..... tháng 4 năm 2023

V/v báo cáo thực trạng công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố ..............; Chủ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Thực hiện Công văn số 556/SGDĐT-GDMN ngày 19/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo thực trạng công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non, Phòng GDĐT thành phố ........... triển khai các trường mầm non, các cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn hành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo thực trạng công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tại địa phương (theo Đề cương gửi kèm). Gửi báo cáo về Phòng GDĐT, đồng thời gửi file mềm vào hộp thư điện tử: hoagdnb@gmail.com trước ngày 25/4/2023 để Phòng GDĐT tổng hợp và báo cáo Sở GDĐT.

2. Triển khai khảo sát: Gửi phiếu khảo sát trực tuyến tới các thành phầntham gia khảo sát; đôn đốc các cá nhân, đơn vị thực hiện khảo sát đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Thành phần, số lượng tham gia khảo sát: 02 trường mầm non và 03 cơ sở GDMN độc lập tư thục:

+ 02 trường mầm non: Trường MN Tràng An và Trường MN Ninh Nhất.

Trong mỗi trường mầm non khảo sát: Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 05 giáo viên phụ trách nhóm/lớp các độ tuổi và 02 nhân viên.

Phiếu khảo sát (Mã MS02):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtkP4KfAq2I55aBbDLHKg1 UmsszF xxweqS_y2Do18cpEpEw/viewform

+ 3 cơ sở GDMN độc lập tư thục: Lớp mầm non độc lập Ngôi Trường Hạnh Phúc, phường Tân Thành; Lớp mầm non độc lập Sóc Nâu, phường Đông Thành; Lớp mầm non độc lập Học Viện Ước Mơ, phường Nam Thành.

Trong mỗi cơ sở GDMN độc lập khảo sát: Chủ cơ sở; quản lý chuyên môn; 01 giáo viên/người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 01 nhân viên.

Phiếu khảo sát (Mã MS03):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRxBs9_5N59ICLJ5gmJv28f mDItrT11Zi4QqGXrFOpB_aNg/viewform

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố .............. yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, Chủ các cơ sở GDMN độc lập tư thục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, Ho/3.

KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Ban hành kèm Công văn số /PGDĐT-GDMN ngày 20/4/2023 của phòng GDĐT)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...........

TRƯỜNG MN.....................

Số: /BC-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Thực trạng công tác quản lý tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

I. THÔNG TIN CHUNG (Tóm tắt đặc điểm tình hình)

1. Mạng lưới, quy mô của cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn

2. Kết quả nổi bật về GDMN trong năm qua.

3. Những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của vấn đề.

II. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, BAN HÀNH, THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ GDMN

1. Việc tiếp nhận văn bản quy định, hướng dẫn

2. Việc ban hành, triển khai văn bản tới của cơ sở GDMN

3. Việc thực hiện văn bản của các cơ sở GDMN.

4. Những khó khăn trong việc tiếp nhận, triển khai và thực hiện văn bản. Nguyên nhân, lý do.

5. Những quy định, nội dung khó thực hiện (ghi rõ nội dung, tại văn bản nào), lý do.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN QUY MÔ MẠNG LƯỚI VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM TẠI CÁC CƠ SỞ GDMN

1. Công tác quy hoạch mạng lưới, phát triển quy mô cơ sở giáo dục ngoài công lập, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

2. Quản lý về đội ngũ Công tác tuyển dụng, phân công, sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ NDCSGD trẻ em theo quy định; việc đảm bảo đủ số lượng giáo viên, nhân viên đáp ứng quy định, yêu cầu; việc phát triển năng lực đội ngũ đáp ứng đổi mới giáo dục; việc ứng dụng CNTT trong đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ….

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện theo quy định về công tác quản lý đội ngũ trong cơ sở GDMN.

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

3. Quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Công tác tham mưu, đầu tư, cải tạo, bổ sung, sửa chữa, phân bổ, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; trang thiết bị CNTT hiện đại; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, khai thác sử dụng triển khai thực hiện Chương trình GDMN; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện theo quy định về công tác quản lý, thực hiện quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong cơ sở GDMN....

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

4. Quản lý về tài chính Nguồn ngân sách đáp ứng việc tổ chức các hoạt động trong cơ sở GDMN; việc quản lý thu chi theo quy định; việc thực hiện tự chủ, công khai theo quy định, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, triển khai thực hiện...

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM TẠI CÁC CƠ SỞ GDMN

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện theo quy định về tổ chức thực hiện và phát triển Chương trình GDMN tại các cơ sở GDMN; tổ chức nhóm trẻ/lớp mẫu giáo đáp ứng yêu cầu; quản lý chất lượng; tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến; ứng dụng CNTT trong GD; tổ chức các dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ sở GDMN...

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GDMN VỚI GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định về công tác phối hợp giữa cơ sở GDMN với gia đình và xã hội: Hoạt động của của Ban đại diện cha mẹ trẻ em; Sự tham gia của ban đại diện cha mẹ trẻ em và đại diện chính quyền địa phương trong Hội đồng trường; sự phối hợp trong hoạt động NDCSGD trẻ tại cơ sở GDMN; ứng dụng CNTT trong công tác trao đổi thông tin giữa cơ sở GDMN và gia đình; công tác xã hội hóa thực hiện nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em...

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

VI. CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm non; Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GDMN tại địa phương và thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non trong các cơ sở GDMN có điều kiện, cơ hội tiếp cận và hội nhập…

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

VII. THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ, QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GDMN

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện theo quy định về quy chế dân chủ, quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDMN

- Thực trạng, kết quả đạt được.

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị.

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ GDMN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

1. Ưu điểm (đã đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục)

2. Hạn chế, khó khăn (so với yêu cầu đổi mới giáo dục)

IX. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ GDMN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

X. KIẾN NGHỊ (nếu có)

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TPNB;

- CBQL nhà trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

..............

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 4.576
0 Bình luận
Sắp xếp theo