Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

Tên đơn vị:.........................
Địa chỉ:..................
Điện thoại:..........................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đánh giá bài viết
1 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo