Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

Tổng hợp bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên theo Thông tư 17 đầy đủ 15 Module mà Hoatieu.vn giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch BDTX 2022 hay và đầy đủ nội dung.

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên của Giáo viên phổ thông (GVPT) năm 2022, thầy cô sẽ phải làm bài thu hoạch về nội dung mình đã học tập được để giảng viên chấm bài. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (gồm các cấp tiểu học, THCS, THPT) sẽ bao gồm đầy đủ 17 bài thu hoạch trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Các mẫu được Hoatieu.vn sưu tầm và chọn lọc kĩ lưỡng giúp các thầy cô giáo hoàn thành bài thu hoạch của mình đạt kết quả cao nhất và tiết kiệm thời gian.

1. Nội dung của bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên bao gồm các nội dung gì?

Tại Thông tư số 17 cũng quy định rõ, đối với chương trình bồi dưỡng số 1 và số 2 có thể cắt giảm nhưng riêng với chương trình số 3 không thể cắt giảm thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng 03 là chương trình bồi dưỡng chứa 15 module chính, với chương trình này thì yêu cầu mỗi giáo viên sẽ lựa chọn một hoặc một số module phù hợp đảm bảo bồi dưỡng đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân cũng như theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ sở giáo dục mà vẫn đảm bảo thời lượng bồi dưỡng theo quy định.

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các module để Khách hàng quan tâm tham khảo:

Với chủ đề về Phẩm chất nhà giáo sẽ gồm 4 module đó là: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay, Phát triển chuyên môn của bản thân.

Với chủ đề về Chuyên môn nghiệp vụ sẽ gồm 03 module: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Với chủ đề về Xây dựng môi trường giáo dục gồm 04 module: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục, Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Với chủ đề về Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội thì gồm 05 module đó là: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông,

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ví dụ: Với module về nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay thuộc chương trình bồi dưỡng, chủ đề nhắc đến là phẩm chất nhà giáo. Dựa vào chủ đề module mà khi viết bài thu hoạch giáo viên cần tập trung vào những kiến thức bồi dưỡng nhắc tới đạo đức của nhà giáo trong thời đại hiện nay.

Trong nội dung bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cần đề cập đến Tình hình thế giới và tình hình toàn xã hội Việt Nam hiện nay có những thành tựu, hạn chế tồn đọng gì, và từ đó chính là bài học là những thử thách không nhỏ cho lĩnh vực giáo dục.

Để đổi mới, để phù hợp với sự phát triển của thời đại, của giáo dục thì mỗi giáo viên bắt buộc phải đứng vững tư tưởng, lập trường để giữ được đạo đức nghề nghiệp giữa những thay đổi phức tạp của đời sống xã hội. Trong mỗi giáo viên phải làm sao để vừa theo kịp xã hội, vừa giữ vững một đạo đức nghề nghiệp trong sạch.

2. Thời lượng của chương trình bồi dưỡng giáo viên

Theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên, mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng sau:

  • Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học): Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông.
  • Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học): Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.
  • Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học): Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm

Theo đó, giáo viên tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định. Sau đây là danh sách bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020 theo thông tư 17 gồm 15 mô đun quy định mới.

3. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

UBND..........
TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày tháng năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

5. Nhiệm vụ được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày việc học tập và thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên dựa trên kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt kết quả như thế nào, rút kinh nghiệm được gì?)

  • Nội dung 1 (30 tiết)
  • Nội dung 2 (30 tiết)
  • Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC ....... (ghi mã module, tên của 04 module trong tài liệu BDTX đối với nội dung 3).

.........., ngày tháng năm ...

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Module……….

(10đ)
Module……….

(10đ)
Module……….

(10đ)
Module……….

(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm trung bình ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban Chỉ đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Module……….

(10đ)
Module……….

(10đ)
Module……….

(10đ)
Module……….

(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm trung bình ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ tháng........ năm ....

HIỆU TRƯỞNG

4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mới nhất 2022

Phẩm chất nhà giáo:

Chuyên môn nghiệp vụ:

Xây dựng môi trường giáo dục:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:

Tài liệu thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên cá nhân theo Thông tư 17 là tài liệu hữu ích mà thầy cô nên tham khảo để có thêm những ý tưởng chắt lọc, nâng cao trình độ, kinh nghiệm giảng dạy tốt hơn mỗi ngày. Bên cạnh các mẫu thu hoạch theo Mô đun riêng lẻ, mời thầy cô tham khảo thêm Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2021-2022Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hỗ trợ tốt hơn trong công tác giảng dạy tại trường học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu như là:

Đánh giá bài viết
6 128.383
0 Bình luận
Sắp xếp theo