Kế hoạch giáo dục môn thể dục lớp 8 năm học 2024

Kế hoạch giáo dục môn thể dục lớp 8 được Hoatieu chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết này là mẫu phụ lục 1, 3 môn Giáo dục thể chất lớp 8 chương trình mới bao gồm mẫu kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Giáo dục thể chất 8 và kế hoạch giáo dục Giáo dục thể chất 8 của giáo viên theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512 của Bộ giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch dạy dọc môn Giáo dục thể chất 8 sách mới, mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn GDTC 8

TRƯỜNG: THCS ..

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

A. Thông tin giáo viên

1. Họ và tên: ………………………., chức vụ: Tổ phó chuyên môn

2. Trình độ đào tạo: Đại học, chuyên môn đào tạo: Thể dục

3. Nhiệm vụ được phân công:

- Giảng dạy môn GDTC, khối lớp 6, 7, 8, 9

- Chủ nhiệm lớp (nếu có):

- Bồi dưỡng HSG, công tác đoàn, đội (nếu có):………….

- Nhiệm vụ khác nếu có: Tổ phó chuyên môn

B. Kế hoạch thực hiện

I. Kế hoạch dạy họccác môn học theo phân công

Môn GDTC, khối 8

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Lớp/ nhóm lớp

Học kì

Các chủ đề

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Tăng thời lượng (nếu có)

Tổng

Ghi chú

Lớp 8

Học kì I

Lý thuyết chung

0

0

DLG

Chạy cự li ngắn

9

9

Nhảy cao kiểu bước qua

14

14

Chạy cự ly trung bình

9

9

Bài thể dục

1

1

Kiểm tra, đánh giá

1

2

4

Tổng học kì I

32

1

2

36

Học kì II

Bài thể dục

6

7

TTTC Cầu lông

24

24

Kiểm tra, đánh giá

1

3

3

Tổng học kì II

31

1

3

34

Cả năm

63

1

2

4

70

2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Loại tiết

(1)

Bài học

(2)

Số tiết

( 3)

Thời điểm

(4)

Yêu cầu cần đạt

(5)

Thiết bị

dạy học

(6)

Địa điểm dạy học

(7)

Ghi chú

(8)

HỌC KỲ I

Chủ đề 1: Chạy cự li ngắn 60m (9 tiết)

Sân TDTT cùa nhà trường

1

Thực hành

Bài 1: Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.

3

Tuần 1

- Biết cách bố trí bàn đạp xuất phát.

- Biết tìm hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với hoạt động TDTT.

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Chạy tiếp sức.

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, bàn đạp, sách GDTC….

2

Thực hành

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ ngồi xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy; Cách bố trí bàn đạp xuất phát.

- Biết cách thực hiện Kĩ thuật xuất phát thấp; Kĩ thuật chạy lao sau xuất phát

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Đổi vị trí.

3

Thực hành

Bài 1: Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.

Tuần 2

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ ngồi xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy; Cách bố trí bàn đạp xuất phát. Kĩ thuật xuất phát thấp_ Kĩ thuật chạy lao sau xuất phát

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Đổi vị trí.

4

Thực hành

Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng

3

Tuần 2

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ;Tại chỗ chạy nâng cao đùi; bật nhảy đổi chân trước sau; bật nhảy nâng cao hai đùi

- Biết cách phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Xuất phát nhanh theo hiệu lệnh.

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, bàn đạp, sách GDTC….

5

Thực hành

Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng

Tuần 3

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ;Tại chỗ chạy nâng cao đùi; bật nhảy đổi chân trước sau; bật nhảy nâng cao hai đùi

- Biết một số điều luật thi đấu chạy cự li ngắn

- Thực hiện được kĩ thuật xuất phát thấp_Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Xuất phát nhanh theo hiệu lệnh.

6

Thực hành

Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ; Tại chỗ chạy nâng cao đùi; bật nhảy đổi chân trước sau; bật nhảy nâng cao hai đùi

- Thực hiện được kĩ thuật xuất phát thấp_Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Trò chơi phát triển sức nhanh:Chạy nâng cao đùi theo vạch.

7

Thực hành

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn

3

Tuần 4

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ; Tại chỗ chạy nâng cao đùi; bật nhảy đổi chân trước sau; bật nhảy nâng cao hai đùi

- Biết cách phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Đuổi bắt theo hiệu lệnh.

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, bàn đạp, sách GDTC….

8

Thực hành

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ;Tại chỗ chạy nâng cao đùi; bật nhảy đổi chân trước sau; bật nhảy nâng cao hai đùi

- Biết cách phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (100m).

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Bật nhảy chụm hai chân đến đích..

9

Thực hành

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn

Tuần 5

- Thực hiện được một số bài tập bổ trợ;Tại chỗ chạy nâng cao đùi; bật nhảy đổi chân trước sau; bật nhảy nâng cao hai đùi

- Thực hiện được phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (100m).

- Trò chơi phát triển sức nhanh: Bật nhảy chụm hai chân đến đích..

Chủ đề 2: Nhảy cao kiểu bước qua ( 14 tiết)

Sân TDTT cùa nhà trường

Xem thêm trong file tải về.

Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Giáo dục thể chất 8

TRƯỜNG: THCS XÃ…..

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT, KHỐI LỚP: 8

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 3; Số học sinh: 69

2. Tình hình đội ngũ:

- Số giáo viên bộ môn: 01; Trình độ đào tạo: Đại học: 01

- Số giáo bộ môn được phân công dạy học lớp : 01

- Số giáo viên bộ môn đã được bồi dưỡng các mô đun triển khai CTGDPT 2018: 01 trong đó: bồi dưỡng qua mạng: 01/01, bồi dưỡng trực tiếp:01/01

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục của khối lớp **)

STT

Thiết bị dạy học

(1)

Số lượng (2) (bộ, chiếc…)

Các bài thí nghiệm/thực hành (3)

(những bài có sử dụng thiết bị dạy học ở cột (1)

Ghi chú

1

Bàn đạp

04 bộ

Chạy cự li ngắn

2

Còi

02 cái

3

Cờ đuôi nheo

04 cái

4

Đồng hồ bấm giây

02 cái

5

Đây đánh đích

04 dây

6

Thước dây

02 thước

7

Cột, xà, đệm nhảy cao

01 bộ

Nhảy cao

8

Vượt cầu lông

50 cái

Cầu lông

9

Quả cầu lông

80 quả

10

Cột, lưới cầu lông

04 bộ

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

01

Sân tậpThể dục

01

1.500m2

II. Kế hoạch dạy học

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học;

Lớp/ nhóm lớp

Học kì

Các chủ đề

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Tăng thời lượng (nếu có)

Tổng

Ghi chú

Lớp 8

Học kì I

Lý thuyết chung

0

0

DLG

Chạy cự li ngắn

9

9

Nhảy cao kiểu bước qua

14

14

Chạy cự ly trung bình

9

9

Bài thể dục

1

1

Kiểm tra, đánh giá

1

2

4

Tổng học kì I

32

1

2

36

Học kì II

Bài thể dục

6

7

TTTC Cầu lông

24

24

Kiểm tra, đánh giá

1

3

3

Tổng học kì II

31

1

3

34

Cả năm

63

1

2

4

70

2. Bố trí thời lượng và yêu cầu cần đạt cho các chủ đề và nội dung thực hiện.

STT

Chủ đề/Bài học/nội dung thực hiện (1)

Số tiết (2)

Yêu cầu cần đạt (3)

Ghi chú

1

Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện TDTT.

0

1. Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với hoạt động TDTT.

2. Nhu cầu dinh dưỡng thích hợp.

3. Chế độ dinh dưỡng thích hợp trong luyện tập TDTT.

4. Đặc điểm dinh dưỡng của các hình thức vận động trong TDTT.

- Đặc điểm dinh dưỡng đối với luyện tập tốc độ.

- Đặc điểm dinh dưỡng đối với luyện tập sức bền.

- Đặc điểm dinh dưỡng đối với luyện tập sức mạnh.

- Đặc điểm dinh dưỡng đối với luyện tập các môn khác.

Dạy lồng ghép

2

Chủ đề 1: Chạy cự li ngắn(100m);

Bài 1: Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát

09

- Học sinh thực hiện đúng một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn

- Học sinh thực hiện đúng xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.

- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.

- Bước đầu biết được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với hoạt động TDTT.

- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.

- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập

- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.

- Học sinh chủ động hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động, luôn có ý thúc vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Học sinh thực hiện đúng một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn;

- Học sinh biết và phối hợp được các giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.;

- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.

- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.

- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập

- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.

- Học sinh chủ động hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động, luôn có ý thúc vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

- Học sinh biết cách phối hợp chạy giữa quảng và về đích

- Học sinh biết và phối hợp được các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.

- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.

- Học sinh lự chọn được nội dung học tập cũng như ngoài giờ học.

- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập

- Học sinh chủ động hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động, luôn có ý thúc vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập

......................

Xem thêm trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 6.370
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo