Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THPT

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12 - Theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, môn Giáo dục công dân ở khối trung học phổ thông sẽ trở thành môn lựa chọn có tên mới là Giáo dục kinh tế và pháp luật. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu phân phối chương trình môn Giáo dục công dân THPT theo cả chương trình cũ và chương trình mới để các bạn đọc tiện theo dõi.

Sau đây là nội dung chi tiết phân phối chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10, 11 của cả 3 bộ sách cùng với phân phối chương trình môn GDCD lớp 12, mời các bạn cùng tham khảo.

Phân phối chương trình Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

Xem tại đây.

Kế hoạch dạy học Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

Xem tại đây.

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo

TuầnTiếtNội dungChú ý

HỌC KÌ 1

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế

1

2

Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế

2

2

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế

Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường

3

2

Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường

4, 5

3

Bài 4: Cơ chế thị trường

5

1

Kiểm tra

6

2

Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường

Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế

7, 8

3

Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước

8

1

Kiểm tra giữa kì 1

9, 10

3

Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình kinh doanh

10, 11, 12

4

Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

12, 13

3

Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng

14

2

Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

15, 15

4

Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16

2

Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17

2

Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1

18

2

Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

HỌC KÌ 2

19, 20, 21

6

Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

22

2

Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân

23

2

Bài 16: Chính quyền địa phương

24

1

Kiểm tra

Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24, 25

2

Bài 17: Pháp luật và đời sống

25, 26

3

Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

27

2

Ôn tập và kiểm tra giữa kì 2

28

2

Bài 19: Thực hiện pháp luật

Chủ đề 9: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29

2

Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

30

2

Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị

31

2

Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

32

1

Kiểm tra

32, 33

3

Bài 23: Nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

34

2

Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

35

2

Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2

Phân phối chương trình Giáo dục Kinh tế pháp luật 10 Chân trời sáng tạo

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

HỌC KÌ 1

CHỦ ĐỀ 1. NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ

1, 2

3

Bài 1. Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội

2, 3

3

Bài 2. Các chủ thể của nền kinh tế

CHỦ ĐỀ 2. THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

4, 5

3

Bài 3. Thị trường

5, 6

3

Bài 4. Cơ chế thị trường

CHỦ ĐỀ 3. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ

7, 8

3

Bài 5. Ngân sách nhà nước

8

1

Kiểm tra giữa kì 1

9, 10

3

Bài 6. Thuế

CHỦ ĐỀ 4. SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT

10, 11

3

Bài 7. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

CHỦ ĐỀ 5. TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

12

2

Bài 8. Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống

13, 14

4

Bài 9. Dịch vụ tín dụng

CHỦ ĐỀ 6. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

15, 16

4

Bài 10. Lập kế hoạch tài chính cá nhân

CHỦ ĐỀ 7. PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

17

2

Bài 11. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật

18

1

Kiểm tra cuối kì 1

HỌC KÌ 2

18, 19

2

Bài 12. Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

19, 20

2

Bài 13. Thực hiện pháp luật

CHỦ ĐỀ 8. HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

20, 21

2

Bài 14. Giới thiệu về Hiến Pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

21, 22

3

Bài 15. Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị

23, 24

3

Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp

24, 25, 26

5

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường.

27

1

Kiểm tra giữa học kì 2

27, 28

3

Bài 18. Nội dung cơ bản của hiến pháp về bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHỦ ĐỀ 9: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

29, 30

3

Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam

30, 31

3

Bài 20. Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam

32, 33

3

Bài 21. Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

33, 34

2

Bài 22. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

34, 35

2

Bài 23. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

35

1

Kiểm tra cuối học kì 2

Điều chỉnh nội dung môn Giáo dục công dân cấp THPT

Điều chỉnh nội dung GDCD Lớp12

TT (1)

Bài (2)

Nội dung điều chỉnh (3)

Hướng dẫn thực hiện (4)

1

Bài 1. Pháp luật và đời sống

II. Nội dung bài học

- Mục 1b. Đặc trưng cơ bản của pháp luật

Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về đặc

trưng cơ bản của pháp luật

- Mục 2. Bản chất của pháp luật

Hướng dẫn học sinh tự học

- Mục 3a, 3b. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế,

chính trị.

Học sinh tự học

- Mục 4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã

hội

Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về vai trò

của pháp luật trong đời sống xã hội

IV. Câu hỏi bài tập: Câu hỏi/Bài tập 8

Học sinh tự làm

2

Bài 2. Thực hiện pháp luật

II. Nội dung bài học

- Mục 1c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật

Học sinh tự học

- Mục 2b. Trách nhiệm pháp lí

Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về trách nhiệm pháp lí và mục đích của việc áp

dụng trách nhiệm pháp lí

3

Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật

II. Nội dung bài học

Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

Học sinh tự học

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

II. Nội dung bài học

- Mục 1b, 2b, 3b. Nội dung bình đẳng trong hôn

nhân và gia đình, trong lao động, trong kinh doanh.

Hướng dẫn học sinh nêu một số ví dụ về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, bình đẳng trong lao động, bình

đẳng trong kinh doanh.

- Mục 1c, 2c, 3c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và

gia đình, trong lao động, trong kinh doanh.

Học sinh tự học

Các bài 3, 4 sau khi điều chỉnh được xây

dựng thành 01 chủ đề dạy trong 4 tiết.

4

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

II. Nội dung bài học

- Mục 1a. Khái niệm dân tộc

Học sinh tự học

- Mục 1d, 2d. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân

tộc, tôn giáo.

Học sinh tự học

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 1,4

Học sinh tự làm

5

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

II. Nội dung bài học

- Mục 1a, 1b, 1c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của

công dân.

Học sinh tự học

- Mục 2a. Trách nhiệm của Nhà nước.

Học sinh tự học

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/Bài tập 8

Học sinh tự làm

6

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

II. Nội dung bài học

- Mục 1b. Những trường hợp không được thực hiện quyền ứng cử.

Học sinh tự học

- Mục 1b. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực

nhà nước thông qua các đại biểu và cơ qian quyền lực nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân.

Học sinh tự học

- Mục 1c.2c, 3c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố

cáo của công dân.

Học sinh tự học

- Mục 3b. Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết

khiếu nại, tố cáo.

Học sinh tự học

Mục 4a. Trách nhiệm của Nhà nước

Học sinh tự học

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 1

Học sinh tự làm

7

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

II. Nội dung bài học

- Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

Học sinh tự học

- Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong

việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Tập trung hướng dẫn học sinh trình bày được trách nhiệm của nhà nước

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 2

Học sinh tự làm

8

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

II. Nội dung bài học

- Mục 1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước

Học sinh tự học

- Mục 2b. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát

triển văn hóa

Học sinh tự học

Mục 2d, Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ

môi trường

Hướng dẫn học sinh nêu ví dụ cho nội dung

cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trường

Mục 2e, nội dung cơ bản của pháp luật về quốc

phòng, an ninh.

Học sinh tự học

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 4,5

Học sinh tự làm

9

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến

bộ của nhân loại

Cả bài

Học sinh tự đọc

Khung phân phối chương trình môn Giáo dục công dân cấp THPT chương trình cũ

(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) giúp điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình GDCD lớp 10

Cả năm 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tiết phân phối

Tên bài dạy

Tiết 1+ 2

Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Tiết 3+ 4

Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Tiết 5+ 6

Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Tiết 7

Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Tiết 8+ 9

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Tiết 10

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 11+ 12+ 13

Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Tiết 14+ 15

Ôn tập học kỳ I

Tiết 16

Kiểm tra học kỳ I

Tiết 17+ 18

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

HỌC KỲ II

Tiết phân phối

Tên bài dạy

Tiết 19+ 20

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Tiết 21

Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Tiết 22+ 23

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Tiết 24+ 25

Bài 12: công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Tiết 26

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 27+ 28

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Tiết 29+ 30

Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiết 31

Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Tiết 32

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Tiết 33

Ôn tập học kỳ II

Tiết 34

Kiểm tra học kỳ II

Tiết 35

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

Phân phối chương trình GDCD lớp 11

Cả năm 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tiết

Tên bài dạy

Tiết 1+ 2

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Tiết 3+ 4+ 5

Bài 2: Hàng hóa- Tiền tệ- thị trường

Tiết 6+ 7

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 8

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 9

Bài 5: Cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 10

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 11+ 12

Bài 6: công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tiết 13+ 14

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Tiết 15

Ôn tập học kỳ I

Tiết 16

Kiểm tra học kỳ I

Tiết 17+ 18

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

HỌC KỲ II

Tiết

Tên bài dạy

Tiết 19+ 20

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Tiết 21+ 22

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Tiết 23

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học

Tiết 24+ 25

Bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm

Tiết 26

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 27

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tiết 28+ 29+ 30

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Tiết 31

Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Tiết 32

Bài 15: Chính sách đối ngoại

Tiết 33

Ôn tập học kỳ II

Tiết 34

Kiểm tra học kỳ II

Tiết 35

Thực hành, ngoại khóa các vấn của đề địa phương và các nội dung đã học

Phân phối chương trình GDCD lớp 12

Cả năm 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tiết phân phối

Tên bài dạy

Tiết 1+ 2+ 3

Bài 1: Pháp luật và đời sống

Tiết 4+ 5+ 6

Bài 2: Thực hiện pháp luật

Tiết 7

Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Tiết 8

Kiểm tra 1 tiết.

Tiết 9+ 10+ 11

Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Tiết 12+ 13

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Tiết 14

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

Tiết 15

Ôn tập học kỳ I

Tiết 16

Kiểm tra học kỳ I

Tiết 17+ 18

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

HỌC KỲ II

Tiết

Tên bài dạy

Tiết 19 + 20

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.

Tiết 21 + 22+ 23

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

Tiết 24

Kiểm tra 1 tiết.

Tiết 25 + 26

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân.

Tiết 27 + 28 + 29 + 30

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiết 31 + 32

Ôn tập học kỳ II.

Tiết 33

Kiểm tra học kỳ II.

Tiết 34 + 35

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
5 25.826
0 Bình luận
Sắp xếp theo