Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 1 gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 1. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn modul 1 tốt nhất.

Bài tập cuối khóa môn hoạt động trải nghiệm mô đun 1

1, Các giai đoạn của chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 là gì?

B. Gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản ở cấp tiểu học và THCS và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT.

2. Đặc điểm của hoạt động của chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 là gì?

A. Là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thê nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học

3. Chọn các phương án đúng:

Tính mở, tính linh hoạt của chương trình HĐTN và HĐTN - hướng nghiệp 2018 được hiểu là:

A. Trao quyền tự chủ hoàn toàn cho giáo viên, nhà trường, học sinh trong lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức.

B. Trao quyền quyết định lựa chọn chủ đề, thời lượng, cách thức tổ chức cho giáo viên, nhà trường và học sinh…;

D. Trao quyền lựa chọn và đánh giá cho giáo viên, đội ngũ quản lý, học sinh trong việc lựa chọn chủ đề, nội dung, cách thức tổ chức…. phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương.

4. Tính mở và linh hoạt của Chương trình HĐTN và HĐTN, HN 2018 được thể hiện ở:

D. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo điều kiện của từng trường: Khuyến khích sự tham gia của các lực lượng ngoài nhà trường trong các hoạt động; Học sinh được lựa chọn chuyên đề học tập từ lớp 10; Tính mở trong phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục

5. Điền vào chỗ trống phù hợp mục tiêu chung của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 là: “Hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực............và...................năng lực định hướng nghề nghiệp: đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yêu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể.

A. Thiết kế/Tổ chức hoạt động

6. Mục tiêu chung của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp tiểu học ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hàng ngày, chăm chỉ lao động;

B. Thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá;

C. Có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.

7. Mục tiêu chung của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS ở chương trình GDPT 2018 là:

B. Củng cố thói quen tích cực, nền nếp trong học tập và sinh hoạt, hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá và tập trung hơn vào phát triên trách nhiệm cá nhân: Có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng; hình thành các giá trị của cá nhân theo chuẩn mực chung của xã hội;

C. Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống; biết tổ chức công việc một cách khoa học;

D................thiết của người lao động và lập được kê hoạch học tập, rèn luyện phủ hợp với định hướng nghệ nghiệp khi kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản.

8. Chọn các phương án đúng:

Mục tiêu chung của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Giúp HS phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành ở cấp tiểu học và cấp THCS, HS có khả năng thích ứng với các điều kiện sống, học tập và làm việc khác nhau; thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại;

C. Có khả năng tổ chức cuộc sống, công việc và quản lí bản thân;

D. Có khả năng phát triển hứng thú nghề nghiệp và ra quyết định lựa chọn được nghề nghiệp tương lai; xây dựng được kế hoạch rèn luyện đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và trở thành người công dân có ích.

9. Chọn các phương án đúng: Mục tiêu chung của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Giúp HS phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành ở cấp tiểu học và cấp THCS, HS có khả năng thích ứng với các điều kiện sống, học tập và làm việc khác nhau; thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại;

10. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và đóng góp của HĐTN/HĐTN-HN trong việc bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh là:

C. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm

11. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung và đóng góp của HĐTN/HĐTN - HN trong việc hình thành, phát triển các năng lực chung cho HS là:

D. Tự chủ; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề; sáng tạo

12. Các năng lực đặc thù của hoạt động trải nghiệm/HĐ TN-HN theo chương trinh GDPT 2018 là:

A. Thích ứng với cuộc sống: Thiết kế và tổ chức hoạt động; Định hướng nghề nghiệp

13. Quy định thời lượng dành cho Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, THCS và THPT và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là bao nhiều tiết/năm học? Bao nhiêu tiết/ tuân? (Tiểu học/THCS/THPT)

B. Tiểu học: 105 tiết; THCS: 105 tiết; THPT: 105 tiết (Không quy định sô tiết mỗi tuần)

14. Các hoạt động của mạch nội dung "Hoạt động hướng vào bản thân” trong chương trình HĐTN/TN, HN gồm?

C. Hoạt động khám phá bản thân, Hoạt động rèn luyện bản thân.

15. Các hoạt động của mạch nội dung “Hoạt động hướng đến tự nhiên” trong chương trình HĐTN/TN, HN gồm?

A. Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên; Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường

16. Chọn một phương án đúng nhất:

Các hoạt động của mạch nội dung “Hoạt động hướng đến xã hội” trong chương trình HĐTN/TN,HN gồm:

D. Hoạt động chăm sóc gia đình, Hoạt động xây dựng nhà trường, Hoạt động xây dựng cộng đồng

17. Chọn một phương án đúng nhất:

Các hoạt động của mạch nội dung “Hoạt động hướng nghiệp” trong chương trình HĐTN/TN, HN gồm.

B. Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp; Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp; Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp

18. Ở cấp trung học cơ sở, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tập trung vào:

A. Các hoạt động xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp; đồng thời hoạt động hướng vào bản thân vẫn được tiếp tục triển khai đề phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh.

19. Những điểm mới trong việc phát triển chủ đề của Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong Chương trình phổ thông mới?

B. Phát triển tuyên tính, đồng tâm và xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12

20. Chọn một phương án đúng nhất:

Ở cấp tiểu học, nội dung hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động:

B. Khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình.

21. Chọn một phương án đúng nhất:

Ở cấp THPT, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tập trung vào:

A. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

22. Chọn một phương án đúng nhất:

Hãy sắp xếp thứ tự các chủ đề sau thành một chuỗi nội dung có tính đồng tâm, tuyến tính, xuyên suốt tương ứng với 3 cấp học:

A. Sở thích của em; Ước mơ của em; Sứ mệnh cuộc đời.

23. Chọn phương án đúng nhất:

Điền vào chỗ trống phù hợp mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục HĐTN/TN,HN nhằm: “Thu thập _____ ___(1) chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt so với chương trình; Xác định sự ____ __ (2) của học sinh trong và sau các giai đoạn trải nghiệm; Xây dựng căn cứ để định hướng học sinh tiếp tục rèn luyện hoàn thiện bản thân; Điều chỉnh chương trình và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

B. (1) thông tin, (2) tiến bộ

24. Chọn một phương án đúng nhất:

Việc lựa chọn và đặt tên chủ đề hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông phải:

D. Phản ánh mạch nội dung quy định của hoạt động trải nghiệm và tạo hứng thú, hấp dẫn học sinh

25. Chọn một phương án đúng nhất:

Cấu trúc của Kế hoạch tổ chức HĐTN/TH,HN theo CT GDPT 2018 bao gồm:

C. Mục tiêu, chuẩn bị, nội dung và các bước thực hiện hoạt động, đánh giá

26. Có những loại hình HĐTN nào trong chương trình HĐTN/TH, HN theo CT GDPT 2018?

B. Sinh hoạt lớp; Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động trải nghiệm thường xuyên; Hoạt động định kỳ- đi tham quan; Câu lạc bộ;

27. Việc phân tích kế hoạch dạy học và tài liệu HĐTN/TH,HN theo CT GDPT 2018 có thê được căn cứ vào các tiêu chỉ cụ thể nào? (dựa vào các tiêu chí của Công văn SỐ 35555/BGDĐT-GDTTH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT)

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

28. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa kế hoạch tổ chức HĐTN /TN,HN của GDPT 2018 với Giáo án tổ chức hoạt động giáo đục ngoài giờ lên lớp của chương trình GDPT 2006 là:

A. Xác định mục tiêu và yêu cầu hoạt động

B. Xác định nội dung và phương thức tô chức hoạt động

C. Chuẩn bị điều kiện và phương tiện hoạt động

29. Các đối tượng tham gia đánh giá kết quả hoạt động của cá nhân học sinh trong HĐTN/TN,HN gồm:

B. HS tự đánh giá; Bạn bè, nhóm; Giáo viên chủ nhiệm; Các giáo viên, cán bộ khác trong trường; Cha mẹ học sinh và cộng đồng;

30. Thiết bị giáo dục HĐTN/TN,HN gồm:

A. Đồ dùng để trình diễn, hướng dẫn; Đô dùng đề phục vụ hoạt động tập thể; Đồ dùng để thực hành.

31. Chọn các phương án đúng:

Quan điểm xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Chương trình dựa trên lí thuyết hoạt động, lí thuyết trải nghiệm và thực tiễn Việt Nam

B. Chương trình đảm bảo tính chỉnh thể và nhất quán

C. Chương trình bảo đảm tính mở, linh hoạt.

32. Chọn một phương án đúng nhất:

Điểm khác biệt giữa TÊN GỌI của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 với Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở chương trình GDPT 2006 là: (2018./2006).

D. Hoạt động trải nghiệm (đối với cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (đối với cấp THCS và THPT)/ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
3 24.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo