Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Đáp án thi tìm hiểu về Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023. Cuộc thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023 đã chính thức được Sở Công Thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát động đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023 - Đáp án Cuộc thi Sở Công Thương Hà Tĩnh, mời các bạn tham khảo cùng HoaTieu.vn.

Để tham dự, các thí sinh truy cập vào đường link: https://cuocthisctht.top/

Lưu ý: Đây là đáp án tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2022
Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

1. Thể lệ Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

- Thời gian dự thi: trong 03 tuần thi, từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 08/9/2023. Tuần thi bắt đầu từ 08h00 ngày thứ Hai (tuần đầu tiên bắt đầu vào 09h00 ngày 21/8/2023), kết thúc vào 24h00 ngày thứ Bảy hàng tuần. Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 28/9/2023.

- Đối tượng dự thi: là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung thi: là câu hỏi liên quan đến tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chính sách mới của tỉnh trong hỗ trợ chuỗi hình thành và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn; tìm hiểu một số sản phẩm OCOP tiêu biểu...

2. Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023 Tuần 2

Câu hỏi 1: Theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nào?

a. Các hoạt động thông tin tuyên truyền vẫn chưa đi vào chiều sâu; công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy người Việt Nam dùng hàng Việt Nam còn chậm.

b. Chất lượng, mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hóa Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng; còn tình trạng hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

c. Việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế.

d. Phương án a và b.Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Câu hỏi 2: Theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiệm vụ “Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động” nhằm mục đích gì?

a. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

b. Tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động.

c. Tẩy chay hàng hóa nước ngoài.

d. Phương án a và b.Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Câu hỏi 3: Theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, doanh thu hàng Việt Nam tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại chiếm trên bao nhiêu phần trăm?

a. 75%

b. 80%

c. 85%

d. 90%Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Câu hỏi 4: Nội dung nào sau đây là mục đích của Kế hoạch số 06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới?

a. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b. Tạo sự thống nhất đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở về triển khai các nội dung Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

c. Kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động.

d. Thực hiện tốt chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh các vấn đề liên quan đến sản phẩm, doanh nghiệp.

Câu hỏi 5: Theo Quyết định số 62-QĐ/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan nào?

a. Ủy ban nhân dân tỉnh.

b. Sở Công Thương.

c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

d. Sở Khoa học và Công nghệ.

Câu hỏi 6: Nhiệm vụ “Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam ...” trong Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới thuộc nhiệm vụ trọng tâm thứ mấy:

a. Nhiệm vụ thứ 1.

b. Nhiệm vụ thứ 2.Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

c. Nhiệm vụ thứ 3.

d. Nhiệm vụ thứ 4.

Câu hỏi 7: Theo quy định tại Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023, sản phẩm OCOP hạng 4 sao đáp ứng tiêu chí nào sau đây?

a. Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, là sản phẩm đặc trưng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiếp cận thị trường tốt, có tiềm năng nâng cấp lên hạng 5 sao;Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

b. Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, là sản phẩm có đặc thù, được quản lý và thương mại ổn định, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao;

c. Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm đặc trưng, tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu;

d. Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến dưới 50 điểm, sản phẩm được sản xuất, bước đầu hình thành chất lượng cụ thể, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.

Câu hỏi 8: Sản phẩm nào sau đây đã được công nhận sản phẩm OCOP hạng 4 sao tỉnh Hà Tĩnh

a. Nước mắm Luận Nghiệp;Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

b. Nước mắm cốt nhỉ Nhất Ninh;

c. Nước mắm Phú Khương thượng hạng;

d. Cả ba đáp án nêu trên đều đúng.

Câu hỏi 9: Sản phẩm nào sau đây đã được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao tỉnh Hà Tĩnh?

a. Bánh đa vừng Nguyên Lâm

b. Giò me Tiến Giáp

c. Cu đơ Thanh Hạnh

d. Cả ba đáp án trên đều đúngĐáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Câu hỏi 10: 05 nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định tại Điều mấy của Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 19/2023/QH15, có hiệu bắt đầu từ ngày 01/07/2024:

a. Điều 5

b. Điều 6Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

c. Điều 7

d. Điều 8

Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023 Tuần 1

Câu hỏi 1: Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị nào?

a. Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/6/2021

b. Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022

c. Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

d. Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/10/2021

Câu hỏi 2: Nhiệm vụ “Tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ” trong Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới thuộc bộ, ngành nào chủ trì:

a. A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

b. B. Bộ Công ThươngĐáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

c. C. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

d. D. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu hỏi 3: Theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ gì:

a. Thực hiện đúng các quy định về sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm; đồng thời, giám sát và phản ánh về chất lượng hàng hóa, sản phẩm lưu thông trên thị trường đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật

b. Chủ động nghiên cứu, đầu tư cải tiến mẫu mã, chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình ưu tiên sử dụng các thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng

c. Ứng dụng Thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

d. Cả ba đáp án trênĐáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Câu hỏi 4: Nội dung “ Đẩy mạnh thực hiện Chương trình thương hiệu Quốc gia Việt Nam; Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Chương trình Make in Việt Nam” trong Kế hoạch số 13/KH-BCĐCVĐ của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh ngày 12/6/2023 về thực hiện Cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023, thuộc Nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ mấy:

a. Thứ 1

b. Thứ 2

c. Thứ 3

d. Thứ 4

Câu hỏi 5: Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 20/6/2023 có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào?

a. 20/6/2023

b. 20/7/2023

c. 01/07/2024Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

d. 01/8/2024

Câu hỏi 6: Nhiệm vụ: “Tiếp tục nhân rộng các mô hình liên kết trong nước, trong tỉnh từ sản xuất - phân phối - tiêu thụ nông sản gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm” trong Văn bản số 6136/UBND-TH3 ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới thuộc nhiệm vụ của đơn vị nào chủ trì ?

a. Sở Công Thương

b. Sở Khoa học và Công nghệ

c. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

d. Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh

Câu hỏi 7: Nội dung “Đa dạng hóa hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh; kết nối doanh nghiệp của tỉnh với thị trường trong và ngoài nước, nhất là các nước trong khu vực, các nước đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Việt Nam để tăng cơ hội xuất khẩu…” trong Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới thuộc nội dung nào?

a. Nội dung số 1

b. Nội dung số 2

c. Nội dung số 3

d. Nội dung số 4Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

Câu hỏi 8: Điều mấy của Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 19/2023/QH15 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

a. Điều 6

b. Điều 8

c. Điều 10Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023

d. Điều 12

Câu hỏi 9: Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ gồm phần nào sau đây?

a. Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng

b. Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm

c. Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế

d. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu hỏi 10: Chọn đáp án đúng nhất về số lượng sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý?

a. 2 sản phẩm: nhung hươu Hương Sơn; bưởi Phúc Trạch Hương Khê

b. 3 sản phẩm: nhung hươu Hương Sơn; bưởi Phúc Trạch Hương Khê; cam Khe Mây Hương Khê

c. 4 sản phẩm: nhung hươu Hương Sơn; bưởi Phúc Trạch Hương Khê; cam Khe Mây Hương Khê; cam Vũ Quang

d. Chưa có sản phẩm nào

Câu hỏi dự đoán: Có bao nhiêu số lượng người tham gia cuộc thi tuần?

Đáp án Cuộc thi Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023 Tuần 3

Đang cập nhật...

3. Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2022

Câu hỏi 1: Theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm nào?

a. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam.

b. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

c. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 2: Theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nào?

a. Các hoạt động thông tin tuyên truyền vẫn chưa đi vào chiều sâu; công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy người Việt Nam dùng hàng Việt Nam còn chậm.

b. Chất lượng, mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hóa Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng; còn tình trạng hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

c. Việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế.

d. Phương án a và b.

Câu hỏi 3: Mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2025 của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 (phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ) là gì?

a. Giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử...) và trên 80% các kênh phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa, ...).

b. Giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước.

c. Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 4: Theo Kế hoạch số 06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ nào?

a. Chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung Cuộc vận động vào Chương trình công tác hằng năm của cấp ủy các cấp.

b. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương, đơn vị. Xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm. Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động.

c. Định kỳ hàng năm đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động ở địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 5: Theo Quyết định số 62-QĐ/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan nào?

a. Ủy ban nhân dân tỉnh

b. Sở Công Thương

c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

d. Sở Khoa học và Công nghệ

Câu hỏi 6: Theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, doanh thu hàng Việt Nam tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại chiếm trên bao nhiêu phần trăm?

a. 75%

b. 80%

c. 85%

d. 90%

Câu hỏi 7: Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Khe Mây” cho sản phẩm cam của địa phương nào?

a. Huyện Vũ Quang

b. Huyện Hương Khê 

c. Huyện Can Lộc

d. Huyện Hương Sơn

Câu hỏi 8: Sản phẩm nào sau đây được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh?

a. Bộ dụng cụ nhà bếp bằng gỗ (Công ty CP Sản xuất và Thương mại Mỹ nghệ Thái Yên), Trà gạo lứt Omega An Phát (Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát).

b. Gỗ ván sàn (Công ty TNHH Xuân Lâm), Nước mắm Đỉnh Miện (HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Kỳ Phú).

c. Bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu), Rượu nhung hươu Thuận Hà (DN tư nhân nhung hươu Thuận Hà).

d. Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 9: Sản phẩm nhung hươu “Hương Sơn” (Hà Tĩnh) đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm nào?

a. 2018

b. 2019 

c. 2020

d. 2021

Câu hỏi 10: Cơ sở đầu tiên nào ở Hà Tĩnh được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP trong sản xuất nông nghiệp đối với sản phẩm bưởi Phúc Trạch?

a. Tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch Anh Quân 

b. Hợp tác xã Nông sản Hoàn Thắng

c. Hợp tác xã Nông nghiệp CHOA

d. Công ty TNHH Vườn Ươm Việt

Câu hỏi dự đoán: Có bao nhiêu số lượng người tham gia cuộc thi tuần?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 2.621
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Mediterranean sea
  Mediterranean sea

  bổ ích

  Thích Phản hồi 18/06/22
  • Hoàng Thạch Thảo
   Hoàng Thạch Thảo

   Thú vị

   Thích Phản hồi 18/06/22
   • Hạt đậu nhỏ
    Hạt đậu nhỏ

    Nhanh nhanh ad ơi

    Thích Phản hồi 18/06/22