Ảnh hưởng của xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam đến giáo viên Tiểu học hạng 2

Hoatieu xin chia sẻ những gợi ý để làm bài thu hoạch Ảnh hưởng của xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam đến giáo viên Tiểu học hạng 2 - chủ đề 1 trong mẫu Bài thu hoạch cuối khóa tiểu học hạng 2. Mời các thầy cô giáo tham khảo.

1. Xu hướng quốc tế về đổi mới và phát triển chương trình giáo dục trên thế giới

Trên thế giới, xu hướng đổi mới giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng thường khởi đầu từ đổi mới chương trình. Đây cũng là nôi dung quan trọng nhất. Chương trình GD được hiểu đầy đủ nhất bao gồm các thành tố: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra kết quả học tập.

Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu GD; giới thiệu mục tiêu chung và mục tiêu từng cấp học.

- Chuẩn; Cấu trúc của chuẩn, cách biểu đạt chuẩn.

- Cấu trúc khung; các lĩnh vực môn học; các mạch nội dung lớn.

- Xu thế tích hợp và phân hóa; tích hợp chủ yếu là tích hợp ở các môn khoa học tự nhiên và tích hợp ở các môn khoa học xã hội. Đối với dạy học phân hóa đó là một xu thế tất yếu của thế giới cũng như của Việt Nam.

Ở cấp Tiểu học thường quy định HS học các môn học bắt buộc, đồng thời có một số hoạt động, chủ đề tự chọn, các hoạt động, chủ đề tự chọn này tích hợp các kĩ năng, kiến thức của các môn học bắt buộc. Chính vì vậy đổi mới căn bản toàn diện giáo dục là tất yếu và hợp với xu thế phát triển của thế giới.

2. Đổi mới giáo dục ở Việt Nam

Những yếu tố cơ bản trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

- Đổi mới mục tiêu giáo dục

Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh việc giúp học sinh vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời. Mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ chú ý  "hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực".

- Đổi mới chương trình giáo dục, từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực

Chương trình hiện hành về cơ bản vẫn là chương trình tiếp cận nội dung mặc dù chương trình cũng đã cải tiến, đưa ra hệ thống chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt của mỗi môn học. Chương trình giáo dục mới được xây dựng theo tiếp cận năng lực. Trên cơ sở các yêu cầu cần đạt, giáo dục thiết kế nội dung và hình thức sao cho đạt mục tiêu năng lực đề ra. Chính vì vậy nội dung chương trình phải mang tính tích hợp bên cạnh phân hóa sâu để tạo ra năng lực của học sinh theo cách riêng của mình. Cách tiếp cận này đòi hỏi học sinh nắm vững không những kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.

- Đổi mới hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm sáng tạo là một đổi mới căn bản quan trọng

Giúp học sinh trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội, tham gia hoạt động hướng nghiệp và hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động có tính mở, vừa kế thừa tất cả các hoạt động giáo dục phù hợp, có hiệu quả của chương trình hiện hành, vừa bổ sung đổi mới nhiều hoạt động khác nhằm đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của chương trình giáo dục mới.

Ảnh hưởng của xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam đến giáo viên Tiểu học hạng 2
Ảnh hưởng của xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam đến giáo viên Tiểu học hạng 2

3. Ảnh hưởng của xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam đến giáo viên Tiểu học hạng 2

Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam ảnh hưởng rất lớn đế giáo viên tiểu học hạng 2. Để theo kịp sự cải tiến, giáo viên tiểu học hạng 2 cần tích cực tập huấn để đáp ứng yêu cầu của đổi mới: tập huấn về mục tiêu, nội dung, phương pháp và tổ chức dạy học, kiểm tra - đánh giá quy định trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong chương trình từng môn học.

Bên cạnh đó, giáo viên tiểu học hạng 2 cũng cần nâng cao năng lực về vận dụng các phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp phân hóa, phát triển năng lực học sinh. Hướng dẫn học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ năng tham vấn học đường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Trên đây là gợi ý cho bài Ảnh hưởng của xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam đến giáo viên Tiểu học hạng 2. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
1 327
0 Bình luận
Sắp xếp theo