Thông báo 1439/TB-BNN-VP

Thông báo 1439/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 1439/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì buổi làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý xây dựng công trình; các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Khoa học công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ; Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Viện báo cáo về kết quả hoạt động của Viện và ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

Thời gian qua, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có nhiều cố gắng và đóng góp lớn đối với sự phát triển của ngành thủy lợi, đặc biệt trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp, giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp thực hiện các nhiệm vụ của Bộ về điều tiết nguồn nước, thiết kế xây dựng các công trình thủy lợi…; đã phát triển được một số những công nghệ mới, áp dụng trong sản xuất, góp phần làm hạ giá thành xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình. Viện đã tổ chức đào tạo được số lượng lớn Tiến sỹ cho ngành; từng bước hoàn thiện về tổ chức và cơ chế vận hành; xây dựng được đội ngũ cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất của Viện để hình thành nên một tổ chức khoa học mạnh.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu phát triển các tiến bộ khoa học kỹ thuật của Viện còn hạn chế; tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện còn bất cập, thiếu định hướng chiến lược trong nghiên cứu và phát triển công nghệ mới gắn kết với việc giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc của ngành; thiếu cơ chế khuyến khích để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới; thiếu sự chủ động, tập trung nghiên cứu; chưa gắn nghiên cứu với đề xuất các cơ chế, chính sách để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trên diện rộng.

1. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong thời gian tới Viện cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Bộ đã phân công, đồng thời quán triệt trong lãnh đạo, Đảng bộ và tập thể Viện triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ, cũng như các mục tiêu, chiến lược của ngành, cụ thể:

- Xây dựng chiến lược phát triển của Viện đến 2020, tầm nhìn tới 2030, trong đó xác định rõ phương hướng về nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật; kiện toàn về tổ chức và các cơ chế vận hành của Viện (hoàn thành trước 30/4/2013).

Về định hướng nghiên cứu cần tập trung:

+ Tập trung nghiên cứu để phục vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành, bám sát phục vụ các mục tiêu chiến lược của ngành;

+ Thúc đẩy áp dụng công nghệ cao, nghiên cứu và giới thiệu cho Bộ, địa phương những công nghệ mới trong lĩnh vực thủy lợi như áp dụng và phổ biến công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trong quản lý rủi ro thiên tai, an toàn đê, đập và hồ chứa nước;

+ Nghiên cứu về tác động và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Có quy hoạch về cơ sở hạ tầng của Viện, nhất là đối với việc trang bị các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, để tránh sự chồng chéo.

c) Có quy hoạch về công tác cán bộ, bao gồm cả lãnh đạo và cán bộ khoa học, để đào tạo nhằm nâng cao năng lực cán bộ.

d) Xây dựng Quy chế quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Viện Khoa học Thủy lợi VN như một tổ chức thống nhất, khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học (báo cáo Bộ chậm nhất 15/6/2013).

2. Về các kiến nghị:

a) Về cơ chế đặt hàng: Bộ đồng ý với cơ chế đặt hàng, đề nghị Viện bám sát vào các mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành để đề xuất đề tài, đặc biệt chủ động nghiên cứu về các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, phát huy cao hơn hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi đã có.

b) Đề nghị Viện rà soát và đăng ký với Bộ các tiến bộ kỹ thuật để đưa vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành và chỉ đạo các địa phương áp dụng vào thực tiễn.

c) Về điều chỉnh tổ chức của Viện: Đề nghị Viện chủ động sắp xếp, điều chỉnh lại về cơ cấu tổ chức của Viện để tránh sự chồng chéo, trường hợp vượt quá thẩm quyền đề nghị báo cáo Bộ để xem xét, giải quyết.

d) Về chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ: Giao Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nghiên cứu xem xét và đề xuất với Bộ hướng xử lý theo quy định.

e) Đề nghị Viện đề xuất bố trí lại cán bộ trong Viện để các Phó Viện trưởng không kiêm nhiệm mà tập trung quản lý Viện thống nhất (thực hiện trước 30/6/2013).

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục QLXDCT;
- Các Vụ: KH, TC, TCCB, HTQT, KHCN, PC;
- Văn phòng Bộ;
- Ban ĐM&QLDN
- Viện Khoa học Thủy lợi VN;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo