Tải Quyết định 8108/QĐ-TLĐ 2023 về phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn

Quyết định 8108/QĐ-TLĐ 2023

Ngày 16/10/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 8108/QĐ-TLĐ năm 2023 về phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn.

Theo đó Quyết định 8108/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ niên độ tài chính năm 2023 và sửa đổi nội dung sử dụng sổ thu đoàn phí công đoàn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 trước đó. Nội dung nổi bật trong Quyết định 8108/QĐ-TLĐ là Quy định mới về sử dụng sổ thu đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn, cụ thể: Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn, các công đoàn cấp trên được sử dụng 30% số thu đoàn phí công đoàn.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8108/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN PHỐI ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN CHO CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở;

Căn cứ Kết luận của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Thông báo số 981/TB-TLĐ ngày 05/10/2023 về việc phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn;

Xét đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định việc sử dụng số thu đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn như sau:

- Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn.

- Các công đoàn cấp trên được sử dụng 30% số thu đoàn phí công đoàn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ niên độ tài chính năm 2023 và sửa đổi nội dung sử dụng số thu đoàn phí công đoàn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Ủy viên ĐCTTLĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Anh

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính do HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
7 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo