Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị

Quyết định số 2344/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________________

Số: 2344/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Chính trị
trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 572/TTr-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập các trường Đại học trên cơ sở nâng cấp một số trường sỹ quan trong hệ thống các trường quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng; ý kiến của Bộ Quốc phòng về việc đặt tên dân sự cho Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (công văn số 7563/TTr-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trụ sở chính của Trường: tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trường Đại học Chính trị là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Chính trị hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo Đại học và tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Sĩ quan Chính trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo