Quyết định 942/QĐ-BTC sửa đổi Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Quyết định 942/QĐ-BTC - Sửa đổi Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017 sửa đổi Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 05 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 942/QĐ-BTCHà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 304/2016/TT-BTC NGÀY 15/11/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Phụ lục số I, Phụ lục số II (đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã trực thuộc Cục Thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • Công báo;
 • Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
 • Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;
 • Các đơn vị thuộc Bộ;
 • Lưu: VT, TCT (VT,TNCN).
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC I
BỔ SUNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY

(Kèm theo Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu.

Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Đánh giá bài viết
1 1.197
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo