Quyết định 876/QĐ-BTP

Quyết định 876/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 18 tháng 04 năm 2013 về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

BỘ TƯ PHÁP
---------------
Số: 876/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo
dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12/6/2013 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Chương trình công tác của Chính phủ và của ngành tư pháp năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các đơn vị thẩm định, góp ý và tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 (kèm theo bản phân công các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng.

Trong quá trình thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị được phân công có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm nội dung của dự án, dự thảo văn bản phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam;

b) Phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để thẩm định dự án, dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Báo cáo các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo việc thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản; Trường hợp những dự án, dự thảo văn bản phức tạp, còn có ý kiến khác nhau hoặc Thứ trưởng phụ trách thấy cần xin ý kiến chỉ đạo thì báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.

Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, có nội dung phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp thì đề nghị báo cáo Lãnh đạo Bộ thành lập hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Ngân sách Nhà nước cấp năm 2013, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan dự kiến phân bổ kinh phí để bảo đảm cho các hoạt động xây dựng dự án, dự thảo văn bản.

Trường hợp các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phát sinh sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì Lãnh đạo Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ để phân công bổ sung; Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kết quả thực hiện có trách nhiệm bố trí kinh phí phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Định kỳ hàng quý, các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gửi Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin (để đưa lên cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hà Hùng Cường

Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo