Quyết định 4434/QĐ-BGDĐT 2022 phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 21/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định 4434/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, ban hành cùng với Quyết định này là danh mục 22 sách giáo khoa lớp 4 của nhà xuất bản Giáo dục đã được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt.

Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định 4434/QĐ-BGDĐT, mời các bạn cùng theo dõi.

Quyết định 4434/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4434/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định s 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (sau đây viết tắt là Thông tư s 33); Thông tư s 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 và Thông số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 33;

Xét các biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 4;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Toán 4

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Toán 4

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3.

Toán 4

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4.

Toán 4

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

5.

Đạo đức 4

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6.

Đạo đức 4

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7.

Đạo đức 4

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

8.

Lịch sử và Địa lí 4

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9.

Lịch sử và Địa lí 4

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10.

Lịch sử và Địa lí 4

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

11.

Khoa học 4

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12.

Khoa học 4

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

13.

Khoa học 4

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

14.

Tin học 4

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

15.

Tin học 4

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

16.

Tin học 4

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

17.

Tin học 4

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Dũng.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

18.

Tin học 4

Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm, Lê Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

19.

Tin học 4

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Nhà xuất bản Đại học Huế

20.

Công nghệ 4

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

21.

Công nghệ 4

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

22.

Công nghệ 4

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

23.

Giáo dục Thể chất 4

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

24.

Giáo dục Thể chất 4

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

25.

Giáo dục thể chất 4

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

26.

Âm nhạc 4

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

27.

Âm nhạc 4

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

28.

Âm nhạc 4

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

29.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

30.

Mĩ thuật 4

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

31.

Mĩ thuật 4

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ Viết Hoàng, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

32.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

33.

Hoạt động trải nghiệm 4

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

34.

Hoạt động trải nghiệm 4

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

35.

Tiếng Anh 4 (Global Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

36.

Tiếng Anh 4 (Family and Friends - National Edition)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

37.

Tiếng Anh 4 (Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Đặng Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Hoài.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

38.

Tiếng Anh 4 (Explore Our World)

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Như Anh, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

39.

Tiếng Anh 4 (i-Learn Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

40.

Tiếng Anh 4 (Extra and Friends)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

41.

Tiếng Anh 4 (Wonderful World)

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

42.

Tiếng Anh 4 (English Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

43.

Tiếng Anh 4 (Guess what!)

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

44.

Tiếng Anh 4 (Phonics- Smart)

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục gồm 44 sách giáo khoa lớp 4.

Thuộc tính Quyết định 4434/QĐ-BGDĐT

Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4434/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành:21/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 659
0 Bình luận
Sắp xếp theo