Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Quyết định 2790/QĐ-BTC - Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử. Theo đó: Từ tháng 12/2016 sẽ áp dụng thí điểm đối với 08 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên) và 05 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Công văn 3627/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2790/QĐ-BTCHà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ qui định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị Quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Điều 2. Phạm vi áp dụng thí điểm:

a) Thời gian, địa bàn áp dụng thí điểm:

Thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên.

b) Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, được cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giao cho Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai hoàn thuế điện tử.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định tại Quy trình này.
 • Hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử.
 • Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thuế điện tử trong phạm vi thí điểm nêu tại Điều 2 Quyết định này; đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử và lập kế hoạch triển khai hoàn thuế điện tử để áp dụng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2017.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Thủ trưởng các Vụ và đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu tại mục a Điều 2 của Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 • Như Điều 2;
 • Vụ PC (BTC);
 • KBNN (để phối hợp);
 • Cục TH và TK tài chính - BTC (để đăng tải lên Cổng TTĐT);
 • Lưu: VT, TCT (VT, KK (10b)).
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

QUY TRÌNH
TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử quy định về thủ tục, trình tự các công việc, thời hạn thực hiện, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với cơ quan Thuế các cấp, đối với công chức thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Quy trình nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan Thuế các cấp, từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan Thuế, xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính Phủ điện tử.

2. Phạm vi áp dụng thí điểm

Quy trình được áp dụng đối với:

a) Việc thực hiện quy trình, thủ tục trong tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

b) Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng.

c) Cơ quan Thuế bao gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

d) Các quy định khác liên quan đến việc giải quyết hoàn thuế không quy định tại Quy trình này được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn và theo quy định của Quy trình hoàn thuế.

3. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sau đây được hiểu là:

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC: Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 • Quy trình hoàn thuế: Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình hoàn thuế và Công văn số 3228/TCT-KK ngày 12/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy trình hoàn thuế 905.
 • Hệ thống TMS: Ứng dụng quản lý thuế tập trung của ngành Thuế.
 • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế là điểm truy cập tập trung, tích hợp các thông tin về việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Thuế trên nền tảng Web.
 • Địa chỉ thư điện tử của cơ quan Thuế: Địa chỉ thư điện tử cơ quan Thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế tạo lập để theo dõi việc tiếp nhận, trả kết quả cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Đánh giá bài viết
1 239
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo