Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2024

Quy định về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học mới nhất. Mới đây Bộ giáo dục đào tạo đã  ban hành Quyết định 2001/QĐ-BGDĐT năm 2023 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Theo đó, Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 11/7/2023 và thay thế các Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016; Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016; Quyết định số 2514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ giáo dục.

Quy định về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo chuẩn

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 08 chuyên đề, được bố cục thành 03 phần:

- Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức về hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề).

- Phần III: Đánh giá kết quả bồi dưỡng.

b) Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời gian là: 03 tuần x 05 ngày làm việc/tuần x 08 tiết/ngày = 120 tiết (có thể tổ chức vào ngày nghỉ, tổng thời gian 120 tiết).

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận: 72 tiết;

+ Giải quyết bài tập tình huống, hướng dẫn thực hành: 44 tiết;

+ Đánh giá kết quả bồi dưỡng: 04 tiết.

2. Cấu trúc chương trình

TT

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết, thảo luận

Giải quyết bài tập tình huống, hướng dẫn thực hành

Phổ biến chương trình, nội quy bồi dưỡng (học viên tự nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu vào đầu khóa học)

0

0

0

I

Phần I: Kiến thức chung

36

20

16

1

Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

08

04

04

2

Xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam

12

08

04

3

Các quy định của pháp luật về chính sách phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông

16

08

08

II

Phần II: Kiến thức về hoạt động nghề nghiệp

80

52

28

1

Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

12

08

04

2

Năng lực hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

16

12

04

3

Năng lực tự học và nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giáo dục học sinh tiểu học

16

08

08

4

Chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tiểu học

20

12

08

5

Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

16

12

04

III

Phần III: Đánh giá kết quả bồi dưỡng

04

04

0

IV

Tổng cộng (I+II+III)

120

76

44

IV. NỘI DUNG CHÍNH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Phần I

KIẾN THỨC CHUNG

Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

1. Những vấn đề chung của quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục phổ thông (GDPT)

1.1. Khái niệm QLNN, QLNN về GDPT

1.2. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của QLNN về GDPT

1.3. Nội dung QLNN về GDPT

2. Phân cấp QLNN về GDPT

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện QLNN về GDPT

2.2. Phân cấp QLNN về GDPT trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

2.3. Vị trí, vai trò của cơ sở GDPT trong thực hiện phân cấp QLNN về GDPT

2.4. Vị trí, vai trò của giáo viên phổ thông (GVPT) trong thực hiện phân cấp QLNN về GDPT

3. Thực thi QLNN về GDPT

3.1. Văn bản quy định việc QLNN về GDPT

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với GDPT

3.3. Công tác kiểm định chất lượng GDPT

Chuyên đề 2: Xu thế phát triển GDPT trên thế giới, chiến lược phát triển GDPT của Việt Nam

1. Bối cảnh, xu thế GDPT và những thách thức đối với GDPT ở Việt Nam hiện nay

1.1. Bối cảnh và xu thế GDPT trên thế giới

1.2. Bối cảnh và những thách thức đối với GDPT Việt Nam hiện nay

2. Quan điểm và định hướng chiến lược phát triển GDPT của Việt Nam

2.1. Quan điểm phát triển GDPT

2.2. Định hướng định hướng phát triển GDPT của Việt Nam

3. Các yêu cầu đảm bảo phát triển GDPT của Việt Nam

3.1. Yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

3.2. Yêu cầu đối với các tổ chức chính trị - xã hội

3.3. Yêu cầu đối với gia đình học sinh

Chuyên đề 3: Các quy định của pháp luật về chính sách phát triển đội ngũ GVPT

1. Các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan công tác phát triển đội ngũ GVPT

1.1. Một số khái niệm liên quan đến VBQPPL

1.2. Thông tin chung về hệ thống VBQPPL hiện hành liên quan đến đội ngũ GVPT

1.3. Vai trò của GVPT trong công tác xây dựng, thực thi VBQPPL

2. Quy định hiện hành liên quan đến đội ngũ GVPT

2.1. Về tuyển dụng, sử dụng GVPT

2.2. Chuẩn nghề nghiệp GVPT

2.3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVPT

2.4. Chế độ làm việc của GVPT

2.5. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng GVPT

2.6. Một số quy định khác

3. Một số kỹ năng cần thiết trong thực thi VBQPPL

3.1. Kỹ năng tra cứu VBQPPL

3.2. Kỹ năng cập nhật VBQPPL

Phần II

KIẾN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

Chuyên đề 4: Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1. Một số vấn đề chung về phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1.1. Khái niệm phát triển năng lực nghề nghiệp

1.2. Đặc điểm năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1.3. Cơ sở xác định yêu cầu về phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1.4. Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

2. Một số yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

2.1. Năng lực dạy học

2.2. Năng lực giáo dục

2.3. Năng lực nghiên cứu khoa học

2.4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

2.5. Năng lực phát triển mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội

2.6. Năng lực tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh

3. Đánh giá, tự đánh giá và phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

3.1. Đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

3.2. Tự đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

3.3. Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

3.3.1. Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp

3.3.2. Một số hình thức, phương pháp phát triển năng lực nghề nghiệp

Chuyên đề 5: Năng lực hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

1. Những vấn đề chung về hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

1.1. Ý nghĩa của việc hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn

1.1.1. Đối với đồng nghiệp

1.1.2. Đối với bản thân giáo viên tiểu học

1.1.3. Đối với cơ sở giáo dục tiểu học

1.2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ đồng nghiệp hiệu quả

1.3. Nội dung hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn (triển khai nhiệm vụ hoặc phương pháp mới, nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thi hoặc cuộc thi,...)

2. Các mô hình, quy trình hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn

2.1. Mô hình hỗ trợ đồng nghiệp (sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, tổ chức nghiên cứu khoa học, xây dựng cộng đồng học tập,...)

2.2. Quy trình hỗ trợ đồng nghiệp (xác định mục tiêu, nhu cầu hỗ trợ, các điều kiện, nguồn lực đã có; lập kế hoạch hỗ trợ; đánh giá kết quả, điều chỉnh phương thức hỗ trợ;...)

3. Một số kỹ năng hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

3.1. Kỹ năng lắng nghe

3.2. Kỹ năng phản hồi tích cực

3.3. Kỹ năng tạo động lực

3.4. Kỹ năng làm việc nhóm

3.5. Kỹ năng giải quyết xung đột

3.6. Kỹ năng giao tiếp sư phạm

4. Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

4.1. Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên mới vào nghề (bao gồm giáo viên tập sự)

4.2. Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên có nhiều năm công tác

4.3. Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai thực hiện các nội dung đổi mới trong giáo dục tiểu học

Chuyên đề 6: Năng lực tự học và nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

1. Năng lực tự học của giáo viên tiểu học

1.1. Những vấn đề chung

1.1.1. Ý nghĩa của việc tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1.1.2. Đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của giáo viên tiểu học

1.2. Phát triển năng lực tự học của giáo viên tiểu học

1.2.1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học

1.2.2. Xây dựng kế hoạch tự học

1.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả

1.2.4. Đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học

1.3. Một số phương pháp, hình thức tự học hiệu quả

2. Năng lực NCKH, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

2.1. Những vấn đề chung

2.1.1. Khái niệm NCKH, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

2.1.2. Quy trình NCKH, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

a) Quy trình NCKH

- Xác định vấn đề nghiên cứu

- Biểu đạt đề tài nghiên cứu

- Lập đề cương nghiên cứu

- Tổ chức nghiên cứu

- Báo cáo kết quả nghiên cứu

b) Quy trình ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

- Xây dựng kế hoạch

- Triển khai kế hoạch vào thực hành dạy học, giáo dục học sinh

- Đánh giá kết quả

2.1.3. Một số kỹ năng NCKH

a) Kỹ năng viết bài báo khoa học

b) Kỹ năng nghiên cứu đề tài NCKH các cấp

2.1.4. Phương pháp, hình thức ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

Chuyên đề 7: Chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tiểu học

1. Chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học

1.1. Chuyển đổi số trong giáo dục

1.2. Mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục tiểu học

1.3. Biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở cơ sở giáo dục tiểu học

2. Các năng lực chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên

2.1. Khai thác hệ thống phần mềm quản lí nhà trường tiểu học và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội

2.2. Xây dựng, quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học dạng số hóa

2.3. Năng lực xây dựng học liệu số

2.4. Năng lực sử dụng một số phần mềm trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục trên lớp học

Lưu ý: Mỗi nội dung cần có thực hành sử dụng các phần mềm cụ thể

3. Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học

3.1. Xây dựng học liệu số (tài liệu đọc, video bài giảng, bài giảng điện tử có tương tác, bài kiểm tra) dùng cho việc tự học có hướng dẫn

3.2. Khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động tìm tòi, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học của học sinh tiểu học

3.3. Xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trên nền tảng tiểu học

Lưu ý: Mỗi nội dung có thực hành sử dụng các phần mềm cụ thể

Chuyên đề 8: Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1. Những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên

1.1. Thay đổi về môi trường dạy học và giáo dục trong nhà trường

1.2. Thay đổi về chương trình giáo dục

1.3. Thay đổi về năng lực nghề nghiệp giáo viên

1.4. Thay đổi về mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội

1.5. Thay đổi về đánh giá học sinh

2. Biểu hiện và cấu trúc của năng lực thích ứng

2.1. Biểu hiện

2.1.1. Cập nhật kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội nhanh và chính xác

2.1.2. Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh

2.1.3. Thực hiện được những nhiệm vụ thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp

2.1.4. Lập kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với yêu cầu của sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp

2.2. Cấu trúc

2.2.1. Về kiến thức

2.2.2. Về kĩ năng

2.2.3. Về thái độ

3. Các hoạt động phát triển năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

3.1. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, đổi mới, sáng tạo

3.2. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng chuyên sâu, đa dạng hóa, hiện đại hóa

3.3. Nghiên cứu khoa học giáo dục loại hình ứng dụng một cách chủ động, linh hoạt

3.4. Tham gia tích cực, đa dạng các hoạt động xã hội và chính trị - xã hội

Phần III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG

1. Mục đích

- Đánh giá kiến thức và kỹ năng học viên thu nhận được từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong thời gian 03 tuần.

- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

2. Yêu cầu

- Về thời điểm đánh giá: Tổ chức vào cuối khóa học.

- Về hình thức đánh giá: Cơ sở bồi dưỡng tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng bằng một trong số các hình thức sau:

+ Bài kiểm tra (tự luận hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan);

+ Viết thu hoạch;

+ Viết tiểu luận theo quy định của cơ sở bồi dưỡng.

- Về nội dung đánh giá: Bảo đảm đạt các mục đích đánh giá nêu tại Mục 1 Phần này và được chấm theo thang điểm 10.

Các thông tin về đánh giá kết quả bồi dưỡng được cơ sở giáo dục quy định cụ thể trong tài liệu phổ biến chương trình, nội quy bồi dưỡng và gửi đến học viên tự nghiên cứu, tìm hiểu vào đầu khóa học.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.996
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo