Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022

Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Vậy dân chủ có những hình thức nào và được biểu hiện ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Dân chủ là quyền cơ bản của con người
Dân chủ là quyền cơ bản của con người

1. Dân chủ trực tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định:

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng nhà nước.

Đây là hình thức tham gia của mọi công dân một cách bình đẳng và trực tiếp vào các quyết định trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… theo biểu quyết đa số, là sự thể hiện một cách trực tiếp ý chí của chủ thể quyền lực về những vấn đề quan trọng nhất.

Ví dụ: Tất cả công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra những người mình tin tưởng, đủ đức đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu quốc hội.

Hiện nay, dân chủ trực tiếp được chú ý và quan tâm nhiều hơn, người dân ngày càng có trình độ văn hóa, vì thế mà họ chủ động tìm hiểu thông tin những diễn biến, hoạt động, công việc của cộng đồng nhà nước. Công dân không chỉ quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, mà họ còn muốn tham gia đóng góp sự hiểu biết, ý kiến của mình, bàn luận về các vấn đề cộng đồng.

Việc trình độ dân trí nâng cao khiến cho việc hiểu biết pháp luật cũng được phổ biến hơn, người dân giám sát công việc nhà nước, gửi đơn, thư khiếu nại, giám sát chi tiêu ngân sách và xây dựng kết cấu hạ tầng địa phương.

2. Dân chủ gián tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định thì:

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, mà yếu tố quan trọng nhất là trong đó người dân có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Những người được bầu đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải hành động dựa trên nguyên tắc đó.

Tuy nhiên trên thực tế, việc chỉ dựa vào dân chủ đại diện vẫn không thể đảm bảo sự tham gia của người dân. Tính dân chủ, sự tham gia ý kiến của người dân còn gây nghi ngờ không chỉ ở hệ thống dân chủ đại diện trong nước mà còn cả trên thế giới.

Chính vì vậy Dân chủ đại diện và Dân chủ trực tiếp là bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau, để cùng đảm bảo quyền lợi cho người dân, để người dân cất lên tiếng nói, tham gia bàn luận, giám sát các công việc nhà nước, đảm bảo nhà nước của dân, do dân, vì dân.

3. Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp

Hình ảnh cử tri đi bầu cử - biểu hiện thực hiện quyền dân chủ trên thực tê.
Hình ảnh cử tri đi bầu cử - biểu hiện thực hiện quyền dân chủ trên thực tế.

3.1. Giống nhau

Cả quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp đều thể hiện cho quyền lực của nhân dân mà cụ thể ở đây là quyền làm chủ.

3.2. Khác nhau

Sự khác nhau giữa dân chủ trực tiếp và gián tiếp thể hiện trên 4 mặt sau đây:

Ý nghĩa

  • Dân chủ trực tiếp đề cập đến một hình thức chính phủ trong đó công dân tham gia một cách chính đáng vào việc quản lý của chính phủ.
  • Dân chủ gián tiếp bao hàm một nền dân chủ trong đó mọi người bầu cho người đại diện của họ, để đại diện cho họ trong việc tham gia đến công việc của cộng đồng, đất nước.

Cách thức

  • Dân chủ trực tiếp: Tham gia trực tiếp vào công việc của cộng đồng, đất nước.
  • Dân chủ gián tiếp: Người dân thực hiện quyền làm chủ thông qua cơ quan, người đại diện.

Tính chất:

  • Dân chủ trực tiếp: Mang tính chất quần chúng rộng rãi. Phụ thuộc vào trình độ nhân dân.
  • Dân chủ gián tiếp: Mang tính chất phản ánh gián tiếp, đôi khi không chính xác, cụ thể. Phụ thuộc vào khả năng người đại diện.

Sự thích hợp

  • Dân chủ trực tiếp: Quy mô dân số nhỏ.
  • Dân chủ gián tiếp: Quy mô dân số lớn.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Dân chủ trực tiếp và gián tiếp vì thế trở thành một trong những quyền quan trọng nhất của con người, thể hiện sự tự do, bình đẳng, quyền làm chủ của mỗi người.

Bài viết trên đã giải thích sự giống và khác nhau chi tiết về dân chủ trực tiếp và gián tiếp, mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo