Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP sửa đổi về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP - Sửa đổi về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP sửa đổi về án phí, lệ phí tòa án được Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/06/2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án, có hiệu lực ngày 01/03/2015.

Luật công chứng số 53/2014/QH13

Thông tư 20/2015/TT-BTP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP quy định mới mức thu lệ phí chứng thực

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 02/2015/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQ-HĐTP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TOÀ ÁN

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ vào Luật tố tụng hành chính;

Căn cứ vào Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án;;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

“a) Trường hợp vụ án hành chính bị đình chỉ theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 120 của Luật tố tụng hành chính thì số tiền tạm ứng án phí đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước;”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

“3. Khi áp dụng quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh trong vụ án hành chính cần phân biệt:

a) Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí;

b) Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản thì phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
 • Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
 • Ủy ban tư pháp của Quốc hội
 • Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
 • Ban Nội chính TW;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Chính phủ 2 bản (để đăng Công báo);
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Bộ Tư pháp;
 • Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC;
 • Cổng thông tin điện tử TANDTC;
 • Lưu: VT (TANDTC, Viện KHXX).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN

Trương Hòa Bình

Đánh giá bài viết
1 1.941
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo