Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND - Chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết này được ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2017 và chính thức thực hiện kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2017. Tức từ 1/9/2017, giáo viên mầm non TP.HCM được hỗ trợ tiền. Mức hỗ trợ chi tiết mời các bạn tham khảo.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 4006/TTr-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non; Báo cáo thm tra s 371/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập như sau:

1. Hợp đồng giáo viên với mức lương 3.750.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.

2. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức hỗ trợ tối thiểu là 2.000.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm, ngân sách thành phố chi 1.000.000 đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa.

3. Mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non do tính chất công việc (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng): 650.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.

4. Mức hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non theo trình độ chuyên môn (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng):

a) Trình độ thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

b) Trình độ đại học: 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

c) Trình độ cao đẳng: 550.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

5. Cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nguồn kinh phí hỗ trợ:Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ dự toán ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế.

7. Thời gian thực hiện:Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2017.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.


Nơi nhận:

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính;
 • Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
 • Thường trực Thành ủy;
 • Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
 • Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
 • Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
 • Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
 • Văn phòng Thành ủy;
 • Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
 • Các sở, ban, ngành thành phố;
 • Trung tâm công báo thành phố;
 • Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
 • Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
 • Văn phòng HĐND thành phố: CVP PCVP, TP;
 • Lưu: VT, (P.TH-Phụng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

Số hiệu04/2017/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vực, ngànhGiáo dục
Nơi ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành06/07/2017
Ngày hiệu lực16/07/2017

Đánh giá bài viết
1 1.018
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo