Khung năng lực vị trí việc làm trường mầm non

Khung năng lực vị trí việc làm trường mầm non - Mời các bạn tham khảo danh mục vị trí việc làm trường mầm non công lập, khung năng lực vị trí việc làm và bản mô tả công việc trường mầm non công lập do UBND thành phố Hà Nội ban hành 29/4/2020.

Trường mầm non công lập: 09 vị trí

- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 02 vị trí

- Nhóm vị trí việc làm hoạt động nghề nghiệp: 01 vị trí

- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí

- Nhóm vị trí việc làm lao động hợp đồng: 02 vị trí

1. Danh mục vị trí việc làm trường mầm non công lập

TT

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Mã số hạng tối thiểu của chức danh nghề nghiệp

Hạng tối thiểu của chức danh nghề nghiệp

Xác định số lượng người làm việc cần thiết

I

Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

1

Hiệu trưởng

Giáo viên mầm non

V.07.02.05

Hạng ỈII

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Nội vụ

2

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên mầm non

V.07.02.06

Hạng IV

lI

Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

1

Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non

V.07.02.06

Hạng IV

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Nội vụ

III

Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

1

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

06.032

2

Văn thư

Văn thư trung cấp

02.008

3

Y tế

Y sĩ

V.08.03.07

Hạng IV

Theo quy định tại

Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Nội vụ

4

Thủ quỹ

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

06.035

IV

Nhóm lao động hợp đồng

1

Nấu ăn

Nhân viên kỹ thuật hoặc theo quy định hiện hành

01.007 hoặc theo quy định hiện hành

2

Bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

01.015 hoặc theo quy định hiện hành

2. Bản mô tả công việc trường mm non công lập

STT

Tên VTVL

Công việc chính phải thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm

1

Hiệu trưởng

Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

3. Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ;

5. Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

6. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần;

7. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

8. Thực hiện xã hội hóa giáo, dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Có Quy hoạch phát triển nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của trường theo năm học

- Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, nhân viên theo đúng quy định về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

- Đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, giảng dạy trong năm học do cấp trên giao.

- Tài chính, tài sản; chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân

viên... được quản lý và thực thi theo đúng quy định.

- Hoàn thành các công việc về xã hội hóa giáo dục, các phong trào thi đua..., đảm bảo sự ổn định, trật tự của nhà trường theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cấp trên giao.

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao

2

Phó Hiệu trưởng

Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiêp Giáo viên Mầm non; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

2. Điều hành hoạt động của nhà trường, nhà trẻ khi được hiệu trưởng ủy quyền;

3. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo đục 4 giờ trong một tuần.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công.

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

3

Giáo viên Mầm non

1. Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ câc quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

5. Rèn luyện sức khỏe; học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao

4

Kế toán

1. Tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ

2. Thiệt lập và cập nhật hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác kế toán; bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đứng theo quy định.

3. Lập các báo cáo tài chính

4. Kiểm kê tài sản, tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính

5. Tính khẩu phần ăn cho trẻ.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao

5

Văn thư

1. Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đi, đến, lưu trữ công văn, tài liệu, hồ sơ, quản lý con dấu theo quy định.

2. Kiểm tra thể thức văn bản, đóng dấu văn bản;

3. Quản lý hồ sơ học sinh;

4. Thực hiện các báo cáo thống kê về công tác văn thư;

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công.

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

6

Y tế

1. Sơ, cấp cứu ban đầu;

2. Giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;

3. Bảo quản thuốc và tài sản được quản lý;

4. Thiết lập hệ thống sổ sách chuyên ngành theo quy định, cập nhật đầy đủ;

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công.

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

7

Thủ quỹ

Quản lý tiền mặt của đơn vị, phát các khoản chi, tiếp nhận các khoản thu theo đúng quy định.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công.

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

8

Nấu ăn

1. Đảm bảo vệ sinh khu chế biến thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho trẻ bán trú.

2. Bảo quản tốt tài sản được nhà trường trang bị.

3. Có kiến thức về dinh dưỡng và chế biến món ăn

4. Các công việc được giao theo thỏa thuận hợp đồng lao động giữa thủ trưởng đơn vị và cá nhân.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

9

Bảo vệ

1. Trực theo ca theo phân công.

2. Bảo quản tài sản cơ quan, đơn vị; đảm nhiệm công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác an ninh trật tự trong nhà trường;

3. Giao tiếp với phụ huynh, học sinh đúng mực.

4. Các công việc được giao theo thỏa thuận hợp đồng lao động giữa thủ trưởng đơn vị và cá nhân.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, được Hiệu trưởng phân công.

Hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

3. Khung năng lực vị trí việc làm trường mm non công lp

STT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

1

Hiệu trưởng

1. Năng lực

- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác.

- Thuyết phục, quy tụ Phó Hiệu trưởng, các viên chức, người lao động trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

- Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của nhà trường trong giai đoạn 5 năm, 10 năm, xây dựng được tầm nhìn chiến lược kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn, hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao hiệu quả, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Hiểu biết chuyên sâu về chương trình chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non các độ tuổi và kế hoạch giáo dục mầm non;

- Quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường;

- Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục mầm non, các kế hoạch chuyên môn, kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường toàn diện, phù hợp với chương trình hành động, tầm nhìn chiến lược và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương;

- Tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

theo yêu cầu đổi mới, các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi của trẻ em; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, rèn luyện của học sinh và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên;

- Có năng lực trong quản trị nhân sự, tổ chức, hành chính nhà trường.

- Quản lý tài chính, quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học nhằm phục vụ đổi mới giáo dục mầm non và quản lý hành chính, xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định.

- Tổ chức điều hành các cuộc họp, kế hoạch chuyên môn, phong trào thi đua... đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo một số công cụ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, trong hoạt động dạy học;

- Kỹ năng giải quyết kiến nghị của viên chức, nhân viên trong trường; của cha mẹ học sinh liên quan đến nhà trường.

2

Phó Hiệu trưởng

1. Năng lực

- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác.

- Thuyết phục, quy tụ các viên chức, người lao động trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

- Tham mưu và đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường;

- Xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục mầm non, kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của nhà trường theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Quản lý, tổ chức, hướng dẫn hoạt động giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng theo yêu cầu đổi mới, thực hiện các chế độ chính sách bảo vệ quyền trẻ em, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh.

- Tổ chức, thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học và giáo dục tích cực; năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và kết quả công tác của giáo viên.

- Quản lý tài chính, quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục mầm non và quản lý hành chính, xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ, sổ sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo đúng quy định.

- Có khả năng hướng dẫn, kiểm tra việc cân đối, tính khẩu phần ăn, định lượng thức ăn cho trẻ đủ dinh dưỡng theo từng lứa tuổi độ tuổi, xây dựng thực đơn khoa học, phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng, cân đối chất theo quy định, an toàn thực phẩm cho học sinh.

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành.

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo một số công cụ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, trong hoạt động dạy học;

- Kỹ năng giải quyết kiến nghị của viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh liên quan đến nhà trường.

3

Giáo viên mầm non

1. Năng lực

- Hiểu biết về chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác.

- Nắm vững và thực hiện đúng kế hoạch giáo dục về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ lứa tuổi mầm non; điều lệ trường mầm non và các yêu cầu, phương pháp giáo dục cấp mầm non;

- Nắm vững chương trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ lứa tuổi mầm non và kế hoạch giáo dục mầm non;

- Làm báo cáo viên hoặc tổ chức kiến tập chuyên đề các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Thực hiện kế hoạch của nhà trường, nhiệm vụ của tổ chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp đối tượng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh;

- Sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng thuyết trình, báo cáo, diễn đạt lưu loát.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong soạn giảng giáo án điện tử;

- Kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, giáo dục trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ.

4

Kế toán

1. Năng lực

- Am hiểu và nắm chắc các văn bản quy định về lĩnh vực kế toán: Luật kế toán; Luật Ngân sách; Chế độ kế toán; Các Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, hướng dẫn... Có năng lực chuyên môn về công tác tải chính kế toán, sử dụng thành thạo phần phần mềm kế toán.

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan chuyên ngành và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Tài chính - kế toán;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ tài chính kế toán; hiểu được hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về công tác kế toán;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có khả năng cân đối, tính khẩu phần ăn, định lượng thức ăn cho trẻ đủ dinh dưỡng của học sinh theo từng lứa tuổi độ tuổi.

- Theo dõi, tổng hợp và chủ động lập báo cáo tình hình ngân sách tại đơn vị, cung cấp kịp thời các thông tin và báo cáo thống kê theo chế độ quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tình hình, báo cáo đánh giá, tài chính cơ quan.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc;

5

Văn thư

1. Năng lực

- Có kiến thức về quản lý văn bản hành chính nhà nước.

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Hiểu rõ các quy chế của đơn vị về công tác văn thư

- Nắm vững các quy chế bảo mật văn thư và sao in tài liệu

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

- Kỹ năng biết sắp xếp công việc hợp lý và ưu tiên thực hiện công việc theo thời gian.

- Kỹ năng quản lý, thiết lập hồ sơ và lưu trữ văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo quy định.

6

Y tế

1. Năng lực

- Nắm được các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về y tế học đường của từng cấp học;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, có kiến thức am hiểu về công tác y tế học đường;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ chuyên môn;

- Có khả năng tham mưu xây dựng thực đơn khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh.

- Tham mưu tổ chức khám sức khỏe cho viên chức, nhân viên và học sinh theo quy định. Quản lý hồ sơ sức khỏe của viên chức, nhân viên và học sinh, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc tối thiểu, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường, y tế học đường...

- Cải tiến quy trình hoạt động, thu thập thông tin, theo dõi, thống kê tình trạng sức khỏe của trẻ hàng năm khoa học, quản lý hồ sơ sổ sách, thủ tục hành chính đúng nguyên tắc;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm triển khai các công việc về chăm sóc sức khỏe đối với học sinh theo định kỳ;

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng chăm sức khỏe cho trẻ.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

- Kỹ năng sơ cứu một số tình huống về tai nạn, thương tích.

- Kỹ năng sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả thiết bị y tế của nhà trường.

7

Thủ quỹ

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao

- Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về nghiệp vụ thủ quỹ;

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Biết xây dựng kế hoạch công tác, quy trình công việc và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, tiến độ, chất lượng;

- Thực hiện công tác chuyên môn theo các văn bản chính sách quy định của nhà nước.

- Lập hồ sơ theo dõi thu chi theo công tác chuyên môn;

- Chi trả đúng đối tượng, đúng quy định.

- Có trách nhiệm trong công việc; trung thực, cẩn thận, chính xác trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, biết định hướng xử lý, đề xuất giải pháp phù hợp để giải quyết công việc.

2. KỸ NĂNG

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạnh lạc, rõ ràng.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phối hợp trong công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc.

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy định, quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc.

- Kỹ năng cẩn thận, chính xác trong công việc

- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

8

Nấu ăn

1. Năng lực

- Nắm được các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của cấp học Mầm non, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ.

- Có khả năng tham mưu xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn vệ sinh cho trẻ;

- Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật chế biến các món ăn phù hợp với lứa tuổi, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt các công việc về chăm sóc,

nuôi dưỡng đối với học sinh;

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo cấp trên các vấn đề được giao.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng trong quy trình giao nhận thực phẩm, sơ chế, tinh chế, chế biến món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kỹ năng biết sử dụng và vận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc.

- Kỹ năng tập hợp, giải quyết các ý kiến phản ánh của giáo viên, phụ huynh học sinh về các vấn đề liên quan đền lĩnh vực nuôi dưỡng, báo cáo kịp thời các vướng mắc về Ban giám hiệu;

9

Bảo vệ

1. Năng lực

- Hiểu các quy định cơ bản của pháp luật về công tác bảo vệ, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ, phương tiện thông tin liên lạc;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý.

- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc;

- Nắm vững Nội quy trường học, quy trình quản lý trường học để hướng dẫn phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc và liên hệ công tác.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo cấp trên các vấn đề được giao;

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng tuần tra canh gác bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu

- Kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp sự cố: cháy nổ, cứu người...

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị về điện, phòng chống cháy nổ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Giáo dục đào tạo của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.450
0 Bình luận
Sắp xếp theo