Công văn 625/BHXH-CSXH tính thời gian công tác để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non

Công văn 625/BHXH-CSXH tính thời gian công tác để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non

Công văn 625/BHXH-CSXH năm 2017 về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Điều kiện hưởng lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Cách tính mức lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/BHXH-CSXH

V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Tiếp theo Công văn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam số 2102/BHXH-CSXH ngày 10/6/2015 về việc tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 (sau đây gọi tắt là Công văn số 2102/BHXH-CSXH) và số 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016 (sau đây gọi tắt là Công văn số 3220/BHXH-CSXH); sau khi tổng hợp các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3596/BHXH-CSXH ngày 21/9/2015, số 4028/BHXH-CSXH ngày 19/10/2015 và số 3296/BHXH-CSXH ngày 30/8/2016 báo cáo và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn để BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện.

Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày 07/02/2017 hướng dẫn về việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH) và Công văn số 404/LĐTBXH-BHXH ngày 10/02/2017 hướng dẫn về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở (sau đây gọi tắt là Công văn số 404/LĐTBXH-BHXH), BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH và Công văn số 404/LĐTBXH-BHXH nêu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân để làm căn cứ tổ chức thực hiện và hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non

BHXH tỉnh căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH và Công văn số 2102/BHXH-CSXH để tổ chức thực hiện.

Trường hợp được tính bổ sung thời gian làm giáo viên, hiệu trưởng trường mầm non trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH thì mức hưởng được tính từ khi người lao động nghỉ việc hưởng BHXH. Việc truy lĩnh chênh lệch tiền lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận được thực hiện theo quy định của chính sách từng thời kỳ (không bao gồm tiền lãi).

2. Đối với người lao động đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày 12/01/2015

Bãi bỏ tại Mục này nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2102/BHXH-CSXH "người lao động đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung nêu trên (ngày 12/01/2015) thì không xem xét giải quyết lại" kể từ ngày 10/6/2015 để thống nhất với nội dung hướng dẫn tại Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH.

3. Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở mà có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995 nhưng trong hồ sơ hưu trí không thể hiện thời gian này

BHXH tỉnh căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 404/LĐTBXH-BHXH, Công văn số 3220/BHXH-CSXH và nội dung hướng dẫn về hồ sơ làm căn cứ xem xét tính thời gian làm giáo viên mầm non trước ngày 01/01/1995 nêu tại Công văn số 2102/BHXH-CSXH để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995.

4. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Công nghệ thông tin căn cứ quy định của chính sách, hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tại văn bản này để điều chỉnh các phần mềm liên quan đến tính hưởng các chế độ BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với người lao động; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó TGĐ;
  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
  • Website BHXH Việt Nam;
  • Lưu: VT, CSXH (2b).
Trần Đình Liệu
Đánh giá bài viết
1 243
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo