Công văn 4122/BGDĐT-GDTC năm 2017 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Công văn 4122/BGDĐT-GDTC - Thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Công văn 4122/BGDĐT-GDTC năm 2017 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo đó, Công văn đề ra nhằm khắc phục những hạn chế tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa cao, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo, trường đại học, học viện,... phải thực hiện đúng các nghĩa vụ cụ thể.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/BGDĐT-GDTC

V/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

  • Các sở giáo dục và đào tạo;
  • Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác bảo hiểm y tế, ngành Giáo dục đã phối hợp với ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng đáng kể từ khoảng 85% số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2013-2014 lên 92% năm học 2016-2017. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao (khoảng 80%), nguyên nhân chủ yếu là do tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ở một số nhà trường còn hạn chế và công tác bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận học sinh, sinh viên chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế chưa thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên.

2. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

3. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

4. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế.

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2017, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 024 38694029, E-mail: pttba@moet.edu.vn.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để p/h);
  • Bộ Y tế (để p/h);
  • TW. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
  • Website của Bộ GDĐT;
  • Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Đánh giá bài viết
1 110
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo