Công văn 2253/BHXH-QLT về rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng học sinh, sinh viên

Công văn 2253/BHXH-QLT - Rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng học sinh, sinh viên

Công văn 2253/BHXH-QLT nhằm phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, BHXH. Theo đó, việc rà soát, cấp mã số BHXH, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đối với HS-SV tại Hà Nội phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2017 và được thực hiện theo trình tự. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/BHXH-QLT
V/v rà soát mã số BHXH đối tượng học sinh, sinh viên

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

  • Các Trường học trên địa bàn TP Hà Nội;
  • Các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ) - bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/08/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH; Công văn 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Để triển khai thực hiện quy trình rà soát, cấp mã số BHXH cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với cơ quan BHXH:

- Cung cấp Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của học sinh, sinh viên có tên trong mẫu MS1, Thư ngỏ của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đến các Nhà trường.

- Cấp mã số BHXH cho học sinh, sinh viên sau khi hoàn thiện mẫu TK1-TS.

- Cấp đổi ngay thẻ BHYT theo mẫu quy định tại Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam đối với học sinh, sinh viên đã có mã số BHXH.

2. Đối với Nhà trường:

- Căn cứ Mẫu MS1, Thư ngỏ của TGĐ BHXH Việt Nam của cơ quan BHXH chuyển đến, Nhà trường chuyển Thư ngỏ đến học sinh, sinh viên, hướng dẫn học sinh, sinh viên kê khai bổ sung thông tin vào Mẫu TK1-TS, hoàn thiện dữ liệu điện tử Mẫu TK1-TS gửi đến cơ quan BHXH để cấp mã số BHXH.

- Nhận, trả thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH triển khai cấp mã số BHXH cho học sinh, sinh viên đảm bảo chính xác, kịp thời.

3. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN

- Hoàn thiện phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

- Bổ sung chức năng Hoàn thiện mã số BHXH cho người đang tham gia BHXH, BHYT.

4. Quy trình rà soát, cấp mã số BHXH

- Đối với Nhà trường, cơ quan BHXH, các đơn vị I-van thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này.

- Hoàn thành việc rà soát, cấp mã số BHXH và cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH trước ngày 31/12/2017.

Đề nghị BHXH quận, huyện, thị xã xây dựng lộ trình chi tiết triển khai kế hoạch, phân công trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ hướng dẫn đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về quy trình rà soát hoàn thiện cấp mã số BHXH đối với người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Thành phố (các phòng: Quản lý Thu, cấp sổ thẻ, Công nghệ thông tin, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính) để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:

  • Như trên;
  • GĐ Nguyễn Đức Hòa (để b/c);
  • Các PGĐ (để b/c)
  • Đơn vị I-van (để t/h);
  • Lưu VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Thị Hòa

PHỤ LỤC
QUY TRÌNH RÀ SOÁT, CẤP MÃ SỐ BHXH QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Công văn số 2253/BHXH-QLT ngày 30/8/2017 của BHXH TP Hà Nội.)

I. HOÀN THIỆN MÃ SỐ BHXH

1. Đối với cơ quan BHXH

1.1. In thẻ BHYT theo QĐ 595 và danh sách MS1

» Bước 1:

Cán bộ chuyên quản thu:

- Trên phần mềm TST: xuất file (Mẫu MS1) đối tượng chưa có mã số BHXH (không bao gồm học sinh đầu cấp và cuối cấp). Trong đó danh sách được phân theo lớp (theo nguyên tắc lớp năm trước cộng +1).

- Trên phần mềm HGĐ: thực hiện rà soát trước dữ liệu, import file danh sách MS1 vào phần mềm hogiadinh.baohiemxahoi.gov.vn -> vào chức năng Tra cứu mã số BHXH -> Tra cứu mã số BHXH theo file excel, (user: Tenquanhuyen; pass: 1-6). Phần mềm sẽ kiểm tra theo 3 tiêu chí (mã tỉnh, họ tên, ngày tháng năm sinh).

+ Trường hợp tìm kiếm được thông tin (là duy nhất) mã số BHXH sẽ tự động gán vào danh sách export. Thực hiện đồng bộ lại file danh sách vừa xuất có mã số BHXH trên phần mềm TST. (Đã xóa tất cả trường hợp không có mã số)

+ Trường tìm kiếm hơn 1 người hoặc không tìm thấy thông tin trên HGĐ, trường mã số BHXH để trắng (cột ghi chú có mã hộ gia đình trường hợp trùng để có thể căn cứ tìm ra thông tin trước lập Mẫu TK1-TS).

- Xuất lại file danh sách MS1 theo lớp theo nguyên tắc trên sau khi đã đồng bộ lại in kèm Mẫu TK1-TS, thư ngỏ gửi cho Nhà trường, hướng dẫn bổ sung thông tin.

Thuộc tính văn bản: Công văn 2253/BHXH-QLT

Số hiệu2253/BHXH-QLT
Loại văn bảnCông văn
Lĩnh vực, ngànhBảo hiểm, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Nơi ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Người kýĐàm Thị Hòa
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực30/08/2017

Đánh giá bài viết
1 242
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo