Công văn 4118/UBND-KGVX Hà Nội 2021 cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện và thị xã

Công văn 4118 về việc cho học sinh đi học trở lại

Ngày 19/11/2021, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã có Công văn số 4118/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện, thị xã.

Theo đó tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã: có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 16/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng sẽ chọn 1 trường THCS để cho học sinh khối lớp 9 đi học trực tiếp từ ngày 22/11/2021.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn số 4118/UBND-KGVX, mời các bạn cùng theo dõi.

Công văn số 4118/UBND-KGVX

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 4118/UBND-KGVX

V/v T iếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện và thị xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự d o – Hạnh phúc

________________________

Hà Nộ i , ngày 19 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- UBND các huyện, thị xã.

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 563-TB/TU ngày 09/11/2021 và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 17/11/2021 về một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3969/TTr-SGDĐT ngày 17/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

V ề việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3969/TTr-SGDĐT ngày 17/11/2021.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (xã/phường/thị trấn) trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục; đảm bảo sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên, địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

- Các phòng: KGVX, NC, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng


UBND THÀNH PH Ố HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______

Số: 3969/TTr-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

____________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND Thành phố về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 31/10/2021, UBND Thành phố ban hanh Công văn số 3807/UBND-KGVX thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3733/TTr-SGDĐT ngày 30/10/2021.

Huyện Ba Vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp, sau hơn một tuần thực hiện đã đạt được kết quả tích cực, với sự chuẩn bị chu đáo và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương các trường trung học cơ sở của 30 xã và thị trấn của Huyện đã tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 với quy mô 109 lớp và 3.949 học sinh, tỉ lệ học đạt 98,31% bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch COV I D-19.

Từ kết quả đạt được về việc cho học sinh đi học trở lại trường học tập của Huyện Ba Vì, ngày 15/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3932/SGDĐT-CTTT gửi 17 huyện, thị xã đề nghị rà soát và đề xuất phương án cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn trở lại học tập và nhận được ý kiến thống nhất của các huyện, thị xã như sau:

- Tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã: có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 16/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng, mỗi xã/thị trấn chọn 01 trường trung học cơ sở:

+ Học trực tiếp: khối lớp 9;

+ Học trực tuyến: các khối lớp còn lại;

+ Nghỉ học tại nhà: cấp học mầm non.

Thời gian thực hiện: từ ngày 22/11/2021 (thứ Hai)

Đối với các trường trung học phổ thông (học sinh các khối lớp 10, 11, 12) do đặc điểm học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau, Sở đề xuất cho học sinh trở lại trường học sau khi các em đã được tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào thì cho học sinh khối đó học trực tiếp.

Lưu ý:

- Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.

- Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày,

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp huyện, thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận/huyện/thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND Thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Giám đốc sở;

- Đồng chí PGĐ Phạm Xuân Tiến;

- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Cương

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo