Công văn 3162/BHXH-CSXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Công văn 3162/BHXH-CSXH - Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Công văn 3162/BHXH-CSXH về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 mức hưởng được điều chỉnh tăng lên. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3162/BHXH-CSXH
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

 • Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
 • Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 và số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ, Công văn số 2917/LĐTBXH-BHXH ngày 08/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng như sau:

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2017

=

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017

x

1,0744

2. Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối vi người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 01/7/2017

=

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017

x

1,0744

Điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

- Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

3. Điều chỉnh trợ cp tuất hằng tháng đối vi những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 mức hưởng như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

II. Tổ chức thực hiện

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP, việc điều chỉnh mức hưởng đối với người lao động được thực hiện kể từ ngày 01/7/2017.

1. BHXH tỉnh

Căn cứ quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo hướng dẫn tại Mục I nêu trên, tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng do BHXH tỉnh quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh), trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời lập phiếu điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với từng trường hợp theo quy định và in Phiếu điều chỉnh mức lương khi di chuyển hoặc khi có yêu cầu; lập báo cáo dự kiến kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (theo Mẫu 01-NĐ76 đính kèm) gửi Vụ Tài chính - Kế toán trước ngày 20/8/2017 (đồng thời gửi vào địa chỉ email khth.tckt@vss.gov.vn để làm cơ sở cấp kinh phí chi BHXH; lập 02 bản báo cáo tổng hợp kết quả đối tượng được điều chỉnh vào tổng hợp quỹ tăng thêm (theo Mẫu 02-NĐ76 đính kèm) gửi BHXH Việt Nam (01 bản gửi Ban Thực hiện chính sách BHXH, 01 bản gửi Vụ Tài chính - Kế toán) trước ngày 05/01/2018.

2. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trong quân đội, công an nhân dân từ ngày 01/7/2017 theo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục I nêu trên (lập Quyết định điều chỉnh cho từng người theo từng loại chế độ để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ, lập danh sách kèm theo Quyết định điều chỉnh của từng người gửi về Trung tâm Lưu trữ); thực hiện tổng hợp, thống kê theo quy định.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án phần mềm nghiệp vụ

Điều chỉnh các phần mềm quản lý chi trả, phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH và hướng dẫn BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để chi trả theo mức hưởng mới và trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của chính sách.

4. Các đơn vị khác thuc BHXH Việt Nam

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Tổng Giám đốc (để b/c);
 • Các Phó Tổng Giám đốc;
 • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 • Website BHXH Việt Nam;\
 • Lưu: VT, CSXH (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

Thuộc tính văn bản: Công văn 3162/BHXH-CSXH

Số hiệu: 3162/BHXH-CSXH

Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực, ngành: Bảo hiểm, Lao động - Tiền lương

Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người ký: Trần Đình Liệu

Ngày ban hành: 27/07/2017

Ngày hiệu lực: 15/08/2017

Đánh giá bài viết
1 343
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo